คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

กว่าจะเป็นบุญราศี

       วันอาทิตย์นี้  พวกเราชื่นชมยินดีเป็นพิเศษ  ที่สมเด็จพระสันตะปาปาสถาปนาแต่งตั้ง คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง  พระสงฆ์และมรณสักขีไทยเป็นบุญราศี (BLESSED) อีกองค์หนึ่ง
         บางคนอาจนึกสงสัยว่า จะเป็นบุญราศีได้อย่างไร  ผมจึงไปอ่านบทความ "ประวัติและขั้นตอนการดำเนินการแต่งตั้งบุญราศีและนักบุญ"  ของ คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เขียนลง อุดมศานต์ ปี 1989 (เดือนตุลาคม หน้า 19 - 20) ช่วงที่เรามีบุญราศีแห่งหมู่บ้านสองคอน สรุปมาดังนี้
         เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ้นชีวิต  และปรากฏว่าชีวิตของเขาเป็นคริสตชนตัวอย่างดี พูดง่ายๆ คือ ทุกคนต่างเลื่อมใสความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตเขา  หรืออาจเป็นความตายอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น เป็นมรณสักขี แล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ได้รับผลจากการภาวนาขอความช่วยเหลือจากท่าน คือได้รับอัศจรรย์บางประการ พระสังฆราชท้องถิ่นนั้นๆ ก็จะทำการพิจารณาสอบสวนกรณีของบุคคลดังกล่าว ยื่นให้สมณกระทรวงว่าด้วยการสถาปนานักบุญที่กรุงโรมพิจารณา
         คณะกรรมการเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว จึงเสนอเรื่องให้สมเด็จพระสันตะปาปาทราบสรุปข้อมูลและคำตัดสิน
         พระศาสนจักรตั้งเงื่อนไขไว้ว่า  ต้องมีการพิสูจน์ได้ว่ามีอัศจรรย์อย่างน้อย 2 ประการเกิดขึ้น  โดยอาศัยบารมีของบุคคลนี้  ดังที่นักบุญมาระโก บันทึกว่า "ผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระองค์จะขับไล่ผีได้ จะพูดภาษาต่างๆ ได้อย่างอัศจรรย์  และหากจับงูพิษหรือดื่มยาพิษก็จะไม่เป็นอันตราย หากปกมือเหนือคนป่วย  คนป่วยเหล่านั้นก็จะหาย" (มก.16:17 - 18)
         ก่อนจะแต่งตั้งเป็นบุญราศี พระศาสนจักรเรียกร้องอย่างเข้มงวด ให้มีการพิสูจน์ว่าได้เกิดอัศจรรย์ขึ้นจริง  โดยอาศัยการวิงวอนของบุคคลนั้นที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จริง
         เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกันความมั่นใจในเรื่องนี้ ก็นำเรื่องขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อทรงรับรอง  และกำหนดวันสถาปนา
         เมื่อประกาศแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเป็นบุญราศี ก็หมายความว่า  คริสตชนทุกคนสามารถแสดงความเคารพศรัทธาในตัวท่านได้อย่างเป็นทางการ  แต่ความเคารพและพิธีกรรมต่างๆ ยังจำกัดขอบเขตอยู่ในท้องถิ่นประเทศนั้นๆ หรือสังฆมณฑลหนึ่ง
         หากว่าหลังการประกาศสถาปนาเป็นบุญราศีแล้ว ปรากฏหลักฐานข้อมูลอีกว่ามีผู้ได้รับอัศจรรย์โดยคำวิงวอนของบุญราศีนั้นอย่างน้อย 2 ประการ  ก็จะนำเรื่องพิจารณาเพื่อดำเนินการสถาปนาเป็น นักบุญ (SAINT) ของพระศาสนจักรสากล
         " เราเชื่อในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของสัตบุรุษทุกคน ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ ทุกคนเป็นผู้จาริกและแสวงบุญอยู่บนแผ่นดิน ผู้ตายที่กำลังชำระตนให้บริสุทธิ์เรียบร้อย  บุญราศีทั้งหลายในสวรรค์ทุกคนรวมกันเข้าเป็นพระศาสนจักรเดียวกัน และเราเชื่อว่าในความสนิทสัมพันธ์อันนั้น  ความรักอันเปี่ยมด้วยกรุณาของพระเจ้าและนักบุญทั้งหลายของพระองค์  กำลังสดับฟังคำภาวนาวิงวอนของเราอยู่เสมอ "
(คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 962)

         วันพุธที่ 8 มีนาคม ค.ศ.2000
         วันพุธรับเถ้า  เริ่มเทศกาลมหาพรต
         เป็นช่วงเวลา 40 วัน  ก่อนอาทิตย์พระทรมานของพระเยซูเจ้า เป็นเทศกาลเตือนให้คิดถึงศีลล้างบาปของเรา เป็นการเตรียมผู้ปรารถนาเข้านับถือศาสนาคาทอลิกเพื่อรับศีลล้างบาป เราควรเอาใจใส่อ่านพระคัมภีร์ ฟังพระวาจา ภาวนา  และบำเพ็ญกิจเมตตาปรานีต่อเพื่อนมนุษย์มากขึ้น
                                                                                   (อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9, ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2000)

HOME