คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

คนรักพ่อนิโคลาส

         นอกจาก "บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน" ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกาศเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532 และวันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันฉลอง พระองค์ได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี (ค.ศ.1895-1944) และประกอบพิธีสถาปนาเป็นบุญราศีมรณสักขี ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000/ พ.ศ.2543 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และวันที่ 12 มกราคม เป็นวันฉลอง
         ในประวัติบอกว่า  ท่านถูกตำรวจจับในวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ขณะที่ประกอบศาสนกิจที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน  จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1941 ในข้อหาเป็นแนวที่ 5 ถูกตัดสินจำคุก 15 ปี  ระหว่างอยู่ในคุกที่เรือนจำกลาง  บางขวาง กรุงเทพฯ ปีที่3 ท่านได้ป่วยเป็นวัณโรคเป็นเวลา 9 เดือน  และถึงแก่มรณภาพในคุกนั้นเอง เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1944 รวมอายุ 49 ปี
         "ท่านเป็นพระสงฆ์ ที่เอาใจใส่งานอภิบาล  มีใจเมตตาต่อคนยากจนและมีความกระตือรือร้นในงานธรรมทูต  ระหว่างที่อยู่ในคุกท่านได้เขียนจดหมายถึงพระสังฆราชแปร์รอส บอกสิ่งที่ทำให้ท่านมีความอดทนก็คือ การภาวนา สวดสายประคำและสวดมนต์ตามหนังสือที่พระสงฆ์ต้องสวด"
         ชมรม "คนรักพ่อนิโคลาส" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2005 ด้วยความริเริ่มและสนับสนุนของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  โดยเล็งเห็นว่ามีคริสตชนจำนวนไม่น้อยที่มีความศรัทธาในคุณพ่อนิโคลาส หลายคนได้มีประสบการณ์ที่ดี ที่มาจากคำภาวนาวอนขอ  หลายคนได้พบแบบฉบับและกำลังใจในการดำเนินชีวิต  และอีกจำนวนไม่น้อยที่ปรารถนาจะรู้จักคุณพ่อนิโคลาส และได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อนิโคลาสทั้งจากสิ่งต่างๆ และจากสักการสถานเอง  นอกจากนี้ การส่งเสริมความศรัทธาและการจาริกแสวงบุญของบรรดาคริสตชนก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนให้ดำเนินเรื่องคุณพ่อนิโคลาสเป็นนักบุญก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การตั้งชมรมนี้จึงเป็นการรวมพลังเงียบเหล่านี้ให้มาเป็นพลังสนับสนุน  และมิใช่เป็นพลังสนันสนุนด้านทรัพย์สินเงินทอง  แต่เป็นพลังสนับสนุนด้านจิตวิญญาณ
         จุดประสงค์ของชมรม:
1. ส่งเสริมความศรัทธาต่อบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง
2. ส่งเสริมการจาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานคุณพ่อนิโคลาส
3. ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการภาวนาต่อคุณพ่อนิโคลาส พระพรต่างๆ ที่ได้รับจากคำภาวนารวมถึงอัศจรรย์ต่างๆ ที่ได้รับ
4. สนับสนุนการดำเนินเรื่องให้คุณพ่อนิโคลาสเป็นนักบุญ
         สมาชิกของชมรม:
คริสตชนทุกคนที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
         กิจกรรมของชมรม:
1. สารชมรม "คนรักพ่อนิโคลาส" ออกทุกๆ 2 เดือน
2. แสวงบุญร่วมกันของสมาชิกชมรม (อย่างน้อยปีละครั้ง)
3. จัดสัมมนาย่อย ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
4. เผยแพร่ความรู้เรื่องคุณพ่อนิโคลาสด้วยการจัดทำสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมเช่น วีซีดีบันทึกความคิดเห็นและประสบการณ์ของสมาชิก เป็นต้น
                                                                                                                             (อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2, 9-15 มกราคม 2005)

HOME