คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง
พระสงฆ์และมรณสักขี

         เกิดวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1895 ที่สามพราน เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร (รับศีลล้างบาป) รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 24 มกราคม ค.ศ.1926  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดย พระสังฆราช เรอเน แปร์รอส
         วัดที่เคยไปดูแล คือ วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก , วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก , วัดในเขตเชียงใหม่ ลำปาง , วัดแม่พระเมืองลูร์ด โคราช , วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว
         ถูกจับที่วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านหัน วันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1941  ในข้อห้าเป็นแนวที่ 5  ถูกตัดสินจำคุก 15 ปีที่บางขวาง  หลังจากต้องจำคุก 3 ปี ท่านป่วยเป็นวัณโรคนาน 9 เดือน ท่านได้สอนคำสอนและโปรดศีลล้างบาปให้คนใกล้ตาย 68 คน และสิ้นใจวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1944 อายุ 49 ปี ศพถูกนำไปฝังไว้ที่วัดบางแพร ซึ่งอยู่ใกล้กับเรือนจำ พระสังฆราชแปร์รอส ได้ขอนำศพของท่านมาฝังที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
         คุณพ่อนิโคลาสเป็นพระสงฆ์ที่เอาใจใส่งานอภิบาล มีใจเมตตาต่อคนยากจน  และมีความกระตือ รือร้นในงานธรรมทูต
         พระคาร์ดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ได้เสนอกรณีของคุณพ่อ ให้สมณกระทรวงว่าด้วยเรื่องนักบุญพิจารณา  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.2000 และมีพิธีแต่งตั้งเป็นบุญราศีในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ.2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม

         โมทนาคุณพระเจ้าและขอพรบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
         พระสงฆ์และมรณสักขี
         ข้าแต่พระเจ้า  พระเยซูคริสตเจ้าเคยตรัสว่า "ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย" (ยน.15:13)  พระองค์ทรงเรียกคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์  และมาเป็นผู้ร่วมงานไถ่กู้โลกในฐานะพระสงฆ์ พระองค์ทราบและกำหนดให้คุณพ่อมีชีวิตในช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากของพระศาสนจักรในภูมิภาคนี้ คุณพ่อได้ถวายชีวิตตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์อย่างเข้มแข็ง  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ประทานพระคุณต่างๆ แก่คุณพ่อ และได้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นแบบฉบับอันงดงามแห่งความเชื่อ  และความจงรักภักดีของคุณพ่อต่อพระองค์  และต่อพระศาสนจักร ด้วยความกระตือรือร้นในงานธรรมทูต  การภาวนา  การสอนคำสอน และการพลีชีพ ในฐานะพระสงฆ์ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์จนวาระสุดท้าย
         พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ประทานเกียรติมงคลแก่คุณพ่อซึ่งเป็นข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อย แต่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีผู้นี้ ขอบคุณพระองค์ที่โปรดให้พระศาสนจักรประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อในปี "ปีติมหาการุญ" ต่อหน้าประชากรทั้งมวล  เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งพระนามของพระองค์ ขณะเดียวกันขอพระองค์โปรดแสดงพระเมตตาประทานพระพรผ่านทางคุณพ่อมายังข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
         คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ที่รัก พวกลูกภูมิใจในแบบอย่างแห่งความเชื่อของคุณพ่อ โปรดภาวนาให้พวกลูกมีความเชื่อเหมือนคุณพ่อ  และเป็นพยานยืนยันถึงความรักของพระเยซูคริสตเจ้าในสังคมไทยด้วยเถิด
ทั้งนี้  ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า  พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย  อาแมน

                                                       ( ด้วยความเห็นชอบของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ )

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8, ประจำวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2000)

HOME