แม่พระ (พระมารดามารีย์ของพระเยซูเจ้า) ได้ประจักษ์มาหาเด็ก  3 คน คือ  ฟรังซิสโก (9 ขวบ)
 
ยาชินทา (7 ขวบ ) และลูซีอา (10  ขวบ) เด็กเลี้ยงแกะ  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม ค.ศ. 1917/ พ.ศ. 2460 ที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส  แม่พระประจักษ์  6 ครั้ง  ในช่วงท้ายๆ ของสงครามโลก ครั้งที่ 1  ในยุโรป ซึ่งตอนนั้นมีประชากร มากกว่า  37  ล้านคน  ส่วนในประเทศโปรตุเกสก็มีความวุ่นวายทางการเมือง

แม่พระได้ประจักษ์  6 ครั้งกับเด็กทั้งสาม ทุกวันที่  13  ของเดือน พฤษภาคม  ถึง ตุลาคม  (ยกเว้น 19 สิงหาคม) และครั้งที่  7 ในปี ค.ศ. 1920 (แก่ลูซีอาคนเดียว)

ในสถานการณ์ของโลก  เลนิน แห่งมอสโค  ประเทศรัสเซีย กำลังเตรียมปฏิวัติให้รัสเซียเป็นสังคมนิยม  ในเดือน พฤศจิกายน  1917

ในบริบทนี้ที่พระเป็นเจ้าให้แม่พระประจักษ์มาช่วยรักษาป้องกันลูกๆ จาก  ความชั่วร้ายในสังคม

สารของฟาติมา มิใช่เรื่องอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ แต่เป็นเนื้อหาสาระที่แม่พระได้บอกเด็กทั้งสามคม ทำให้ทั้งสามคนดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ขึ้น   จนฟรังซิสโกและยาชินทา ได้รับการประกาศเป็นบุญราศี   (โดยนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2000) และขอให้เรากลับใจ คือ
1. มีความเชื่อในพระเจ้า  และศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้า
2. ให้แต่ละคนอธิษฐานภาวนา  สวดสายประคำ และทำกิจการดี  ชดเชยใช้โทษบาป

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ถวายสมณสมัยของพระองค์แด่แม่พระฟาติมา ในวันฉลองที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2013  “ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งการตัดสินแยกแยะ  เพื่อรู้หนทางแห่งการฟื้นฟูพระศาสนจักร ประทานความกล้าหาญปฏิบัติตามวิถีทางที่พระจิตเจ้าทรงแนะนำ  โปรดคุ้มครองสมเด็จพระสันตะปาปาในช่วงเวลายากลำบากแห่งความทุกข์ เพื่อพระองค์ผ่านการทำลองต่างๆ ด้วยความรัก  ในการฟื้นฟูพระศาสนจักร” และพระองค์ได้มีความตั้งใจจะเสด็จไปฟาติมา ใน ค.ศ. 2017 ตามที่พระสังฆราชอันโตนีโอ  แห่งเลอีรา ฟาติมาได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน  ค.ศ. 2015 (www.ewtn.com)

ประเทศอินเดีย  วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014  ที่สักการะสถานแม่พระฟาติมา  เมืองมุมไบ  มีสัตบุรุษหลายชาติพันธุ์  ได้จัดมิสซา นมัสการศีลมหาสนิท นพวาร  และสวดสายประคำ  วอนขอเอกภาพและสันติภาพ

“เนื่องจากมีการแบ่งชั้นวรรณะ ที่วัดนี้มีชนพื้นเมือง 45 ครอบครัว จัดโครงการพัฒนาสังคม การศึกษา เสริมความสามารถชาวบ้าน โดยร่วมมือกับนักบวชคณะต่างๆ ในพื้นที่นั้น

ในพิธีกรรม มีการแปลเอกสารของแม่พระเป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเชื่อ”
(www.catholicnewsagency.com)

ในประเทศไทยมีวัดแม่พระฟาติมา ทุกสังฆมณฑล  โอกาสพิเศษเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ปีนี้เราน่าจะรณรงค์ทำอะไรร่วมกันไหมครับ