ทุกคนต้องการความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต   แต่มนุษย์ยิ่งมีความรู้  ความสามารถ  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยิ่งขาดคุณธรรม ไม่ยึดหลักศาสนา และคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม   สังคมจึงขาดความยุติธรรมและสันติสุข

        พระเยซูเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์  ดังที่เราฉลองทุกวันที่ 25 ธันวาคม และเราชาวคริสต์ภาวนาในบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” ว่า “เพราะเห็นแก่เรามนุษย์  เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์ พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีย์พรหมจารี ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”

        หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ย่อหน้า 457-460  ให้เหตุผลที่พระเยซูเจ้า (พระวจนาตถ์)  ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ 4 ประการคือ

        1. เพื่อช่วยเราให้รอดโดยให้เราได้คืนดีกับพระเจ้า "ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา"(1ยน.4:10) "พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่โลก" (1ยน.4:14) "พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อลบล้างบาปให้สิ้นไป" (1ยน.3:5)

        เพราะป่วยไข้ ธรรมชาติของเราจึงเรียกร้องให้ได้รับการรักษาให้หาย เพราะล้มแล้วจึงเรียกร้องให้มีผู้ช่วยพยุงให้ลุกขึ้น เพราะตายจึงใคร่จะได้ฟื้นคืนชีพ

        2. เพื่อให้เราได้รู้ถึงความรักของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ "ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น" (1ยน.4:9) "พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ จนกระทั่งประทานพระเอกบุตร เพื่อให้คนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์จะไม่ต้องพินาศเสียไป แต่ให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร" (ยน.3:16)

        3. เพื่อทรงเป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรา "จงรับเอาแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา..."(มธ.11:29) "เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ไม่มีใครไปหาพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา" (ยน.14:6)  และพระบิดาบนภูเขาแห่งการสำแดงพระองค์ของพระคริสตเจ้าในโรจนาการ ก็ได้ตรัสสั่งว่า "จงฟังท่านเถิด" (มก.9:7) เป็นความจริงที่ว่าพระคริสตเจ้าคือแบบฉบับแห่งมหาบุญลาภทั้งหลาย และทรงเป็นเกณฑ์บรรทัดฐานแห่งบัญญัติใหม่ "ให้ท่านทั้งหลายรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน" (ยน.15:12) ความรักนี้มีนัยหมายถึงการอุทิศตนเองอย่างจริงจังเพื่อติดตามพระองค์ไป (เทียบ มก.8:34)

        
       4. เพื่อให้เราได้ "เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า" (2 ป ต.1:4) "เพราะว่านี่คือเหตุผลซึ่งทำให้พระวจนาตถ์เสด็จมาเป็นมนุษย์   และพระบุตรของพระเจ้าก็มาเป็นบุตรแห่งมนุษย์ ทั้งนี้ก็เพื่อมนุษย์ โดยการเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดีย วกับพระวจนาตถ์ และโดยการรับเอาสถานการณ์เป็นบุตรของ    พระเจ้า  ก็จะได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วย" (น.อีเรเน)

        การฉลองวันพระคริสตสมภพจะมีความหมายยิ่งขึ้น ถ้าคุณมีโอกาสไปวัดร่วมพิธีมิ สซาในวันคริสตมาส ฟังเทศน์ รับศีลมหาสนิท  ร้องเพลง  และมอบของขวัญให้แก่บุคคลที่ต้องการของขวัญมากที่สุด เพราะพระเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้ เราก็ควรรักกันและกันด้วย 

        สุขสันต์วันคริสตมาสครับ

Home