ดูแคท ( DOCAT ) เป็นหนังสือคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก ที่พัฒนามาจากเอกสารสำคัญของสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 13 สำหรับเยาวชนควรรู้หลัก  ด้านความจร ิง ความยุติธรรม   และความรัก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญชวนให้คริสตชนนำไปปฏิบัติ เพราะโลกของเราจะได้มีความยุติธรรมมายิ่งขึ้น  “ คริสตชนใดไม่ปฏิวัติในยุคนี้ เขาก็มิใช่คริสตชน ”

สภาพระสังฆราชออสเตรีย  เป็นผู้จัดพิมพ์เป็นภาษาเยอรมัน สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ได้รับรองเมื่อวันที่ 7  เมษายน ค.ศ. 2016  ได้ รับรองฉบับแปลเป็นภาษาอิตาเล ี่ยน วันที่ 24  มิถุนายน  2016, มี 328 คำถาม จำนวน 320  หน้า,  

ลักษณะการนำเสนอเป็นแบบคำถาม - คำตอบ  แบบ  YOUCAT  มีอ้างอิงคำสอนพระศาสนจั กรคาทอลิก  ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  และคำสอนเยาวชน  มี 12 บท คือ
1. แผนการของพระเจ้า คือ  ความรัก (ข้อ 1-21)
2. เราแข็งแรงด้วยกัน  พระศาสนจักร และสังคม (ข้อ 22-46)
3. มนุษย์ มีคุณค่าหนึ่งเดียว และไม่มีสิ้นสุด  ( ข้อ 47-83)
4. ความดีส่วนรวม  ศักดิ์ศรีมนุษย์ ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว และการอุดหนุนช่วยเหลือ : หลักการของคำสอนด้านสังคม  (ข้อ  84 - 111)
5. พื้นฐานของสังคม  : ครอบครัว ( ข้อ 112-133 )
6. อาชีพ และกระแสเรียก : งานของมนุษย์ (ข้อ 134 – 157 )
7. ความผาสุก  และความยุติธรรมสำหรับทุกคน  : เศรษฐกิจ  (ข้อ  158 - 194)
8. อำนาจ  และศีลธรรม  : ชุมชนการเมือง (ข้อ 195 - 228)
9. โลกเดียว มนุษยชาติเดียว :  ชุมชนนานาชาติ (ข้อ 229 - 255)
10.  การป้องป้องดูแลสิ่งสร้าง  : สภาพแวดล้อม  (ข้อ 256 - 269)
11.  ดำเนินชีวิตในอิสระ  และ ไม่รุนแรง : สันติภาพ (ข้อ 270 -304)
12.  การอุทิศตน  ส่วนตัว และส่วนรวม : สร้างความรัก (ข้อ 305 -328)

มีดรรชนีชื่อ   รายการข้อความพระคัมภีร์   ดรรชนีหัวข้อ  ท้ายเล่ม 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเขียนคำนำ “เยาวชนที่รัก.... ชื่อหนังสือ DO (ดู) ภาษาอังกฤษ แปลว่า ทำ  DOCAT ตอบคำถามว่า  “ท ำอะไร” เป็นคู่มือ ที่พระวรสารช่วยเราให้เปลี่ยนตัวเราเอง  บริบทของเรา และจึงเปลี่ยนโลก อาศัยพลังแห่งพระวรสาร  เราจึงสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริง

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ตำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง  ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) นักบุญหลายองค์ประทับใจพ ระวาจานี้  เช่น  นักบุญฟรังซิสชาวอัสซีซี นักบุญคุณแม่เทเรซา ชาร์ล  เดอ ฟูโกลด์  ได้กลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิต

....คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรสามารถช่วยหลายคน ด้วยการนำของพระคาร์ดินัล คริสตอฟ  เชิญบอน และ  พระคาร์ดินัลไรน์ฮาร์ด มาร์ก  ทำงาน เพื่อบรรดาเยาวชนให้ได้รับสารแห่งอิสรภาพ  ในคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร

....ความฝันของพ่อ  ขอให้เยาวชนคริสตชนหนึ่งล้านคน....  ออกไปสู่การเมือง  และสู้เพื่อความยุติธรรม สิทธิของมนุษย์ เป็นพิเศษผู้ที่ยา กจน  พวกเธอคือพระศาสนจักร  ทำให้พระศาสนจักรพัฒนา มีชีวิตเต็มเปี่ยม....พ่อสวดทุกวันให้พวกเธอ   จงสวดให้พ่อด้วย”

                                                                                                       โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล

(หมายเหตุ  มาเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม จะช่วยแปลหนังสือเล่มนี้)