“วันอาทิตย์คำสอน (Catechetical Sunday)  เป็นโอกาสดีเพื่อไตร่ตรองถึงบทบาทของแต่ละคนที่ได้รับศีลล้างบาป  มีหน้าที่มอบความเชื่อและเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร เป็นโอกาสสำหรับทุกคนต้องอุทิศตนเพื่อพันธกิจนี้ในฐานะชุมชนแห่งความเชื่อ”

คณะกรรมการการประกาศข่าวดีและคำสอน  ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกสหรัฐอเมริกา (USCCB) ได้ประกาศเรื่องวันอาทิตย์คำสอน  ให้ทุกวัดจัดในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนกันยายนทุกปี  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 กันยายน

หัวข้อการสอนคำสอนปีนี้ คือ Prayer : the faith prayed การภาวนา หมายถึง ความเชื่อแสดงออกด้วยการภาวนา    พระอัครสังฆราชเลโอนาร์ด ปอล  แบลร์ ประธานคณะกรรมการได้ออกจดหมายเชิญสัตบุร ุษ เป็นพิเศษครูคำสอน  และครูในโรงเรียนคาทอลิก  ให้อุทิศตนศึกษาและภาวนาให้ลึกซึ้ง  เพื่อความดีด้านจิตวิญญาณของตนเองและเพื่อความดีของนักเรียน    ภาคที่ 4 ของหนังสือคำสอนของพระศาสนจั กรคาทอลิก (CCC) สอนเรื่องการภาวนา  และอีกแหล่งหนึ่งที่มีประโยชน์มาก คือ บทที่ 35 และ 36 ของหนังสือคำสอนคาทอลิกสหรัฐอเมริกาส ำหรับผู้ใหญ่ (USCCA) บ่อยๆ หนังสือคำสอนทั้ง 2 เล่มนี้อ้างอิงเรื่องการภาวนาและตัวอย่างของบรรดานักบุญ เช่น นักบุญเทเรซาแห่งลีซ ีเออ กล่าวว่า “การภาวนาเป็นคลื่นแรงของหัวใจ ที่มองไปยังสรวงสวรรค์  เป็นเสียงร้องแห่งความตระหนักแห่งความรัก ช่วยเราทั้งเวลาถูก ทดลองและปีติยินดี”   นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์  ที่แนะนำให้เราต้องภาวนาทุกวัน วันละ 30 นาที เมื่อมีธุระยุ่ง  ปกติต้องหนึ่งชั่วโมง

“ขอให้สัตบุรุษอ่าน 2-3 ย่อหน้าเกี่ยวกับการภาวนา  ในหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก หรือ หนังสือคำสอนสหรัฐฯ สำหรับผู้ใหญ่ เพ ื่อเปิดใจสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นกับพระเจ้า พระบิดา  พระบุตร และพระจิต  ภาวนาทุกวัน ช่วยให้พระวรสารฉายแสงในทุกสิ่งที่เราทำ เพื่อความคิด  คำพูด และกิจการต่างๆ มีความรักของพระเจ้าและเพื่อนบ้าน

ศิษย์ของพระเยซูเจ้าควรมีเวลาภาวนาต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์  ขอพระองค์สอนเราให้ภาวนา เพื่อปีนี้ เราจะใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งขึ้น  ใกล้ชิดกั นและกัน  โดยอาศัยการอุทิศตัวภาวนาทั้งส่วนตัวและกับผู้อื่น  ในความสัมพันธ์กับชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร”

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
3 ตุลาคม ค.ศ. 2016
จาก L’Osservatore Romano (9 กันยายน ค.ศ. 2016) เล่มที่ 36, หน้า 10.