สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้อนุมัติพระสมณสาส์นเตือนใจ  เรื่อง ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016  โอกาสสมโภชนักบุญโยเซฟ ระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม  ในปีที่ 4 แห่งสมณสมัยของพระองค์ เรื่อง ความรักในครอบครัว

พระคาร์ดินัลคริสตอฟ  เชิญบอร์น พระอัครสังฆราชแห่งเวียนนา  ประเทศออสเตรีย    เป็นผู้แถลงรายละเอียด  เปิดตัวหนังสือเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2016 เป็นผลม าจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก สมัยสามัญ  ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4-25 ตุลาคม ค.ศ. 2015  เรื่อง “กระแสเรียกและพันธกิจของครอบครัวในพระศาสนจัก ร  และในโลกปัจจุบัน” มีความยาว 294 หน้า ประกอบด้วย 9 บท  รวม 325 ย่อหน้า เป็นบทนำ 7 ย่อหน้า

บทที่ 1 ในแสงสว่างแห่งพระวาจา (8-30)
บทที่ 2 ประสบการณ์และการท้าทายของครอบครัว (31-57)
บทที่ 3 การมองหาพระเยซูเจ้า : กระแสเรียกของครอบครัว (58-88)
บทที่ 4 ความรักในการแต่งงาน (89)
     • ความรักในชีวิตประจำวัน 13 ประการ ตามความเห็นของนักบุญเปาโล (90-119)
     • การพัฒนาความรักฉันสามี – ภรรยา (120-141)
     • ความรักตามอารมณ์ (142-162)
     • การปฏิรูปความรัก (163-164)
บทที่ 5 ความรักทำให้เกิดผล (165)
     • การต้อนรับชีวิตใหม่ (166-177)
     • การขยายผล (178-186)
     • ความรักในครอบครัวที่กว้างขึ้น (187-198)

บทที่ 6 ความคิดด้านอภิบาลบางประการ (199)
     • การประกาศพระวรสารในครอบครัวปัจจุบัน (200-204)
     • การเตรียมคู่แต่งงาน (205-216)
     • การติดตามคู่แต่งงานปีแรกๆ (217-230)
     • เมื่อเกิดวิกฤติ ความกังวลและความลำบาก (231-252)
     • เมื่อความตายทำให้รู้สึกเจ็บปวด (253-258)
บทที่ 7 เพื่อการศึกษาที่ดีกว่าของลูกๆ (259-290)
บทที่ 8 การติดตาม การแยกแยะและการอยู่กับความอ่อนแอ (291-312)
บทที่ 9 ชีวิตจิตของการแต่งงานและครอบครัว (313-325)
         บทภาวนาต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

“พระศาสนจักรสนใจคาทอลิกที่หย่าร้างและไปแต่งงานใหม่ พวกเขาควรได้รับความรู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร”... ผู้อภิบาลต้องให้ความสนใจ

การเปิดตัวมีพิมพ์แล้ว 8 ภาษา คือ อังกฤษ  ฝรั่งเศส  อิตาเลี่ยน  เยอรมัน สเปน โปรตุเกส โปแลนด์  และอาหรับ ส่วนฉบับภาษาไทยกรรมการแผนกครอบครัวกำลังดำเนินการแปลครับ