เราคริสตชนปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการ (อพย 20:1-17 ; ฉธบ 5:6-22)  และประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกได้กำหนดเพิ่มอีก 5 ข้อ (ตรงที่มีเครื่องหมาย *)  ที่เหลือเราได้แปลและดัดแปลงจาก The Vatican II Weekday Missal, St.Paul Ed., 1975, หน้า 2346-2347, คำสอนพื้นฐานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกสหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้

1.จงทำให้วันอาทิตย ์ที่เราฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็นวันศักดิ์สิทธิ์  กล่าวคือ
•ไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ *
•หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพักผ่อนฝ่ายกายและฟื้นฟูจิตใจในครอบครัว เช่น การทำงานอาชีพ  และธุรกิจที่ไม่จำเป็น การไปซื้อของที่ไม่จำเป็น  เป็นต้น

2.จงดำเนินชีวิตด้านศีลศักดิ์สิทธิ์
•รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ และรับศีลอภัยบาปสม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดรับศีลอภัยบาปปีละครั้ง *
•รับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา คือ ระหว่างอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต ถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า *

3.จงศึกษาคำสอนของพระศาสนจักรเพื่อเตรียมรับศีลกำลัง   และศึกษาต่อเนื่อง   เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า  เพื่อดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ และของพระศาสนจักร

4.จงปฏิบัติตามกฎหมายของพระศาสนจักรเรื่องการแต่งงาน :
•ก่อนพิธีแต่งงานอย่างน้อย 2 เดือน ให้ติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าอาวาส
•รับการอบรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
•ห้ามอยู่กินด้วยกันก่อนพิธีแต่งงาน ห้ามการทำแท้ง  การทำหมัน การคุมกำเนิดแบบวิทยาศาสตร์

5.จงพยายามสนับสนุนและส่งเสริมพระศาสนจักร *
•ช่วยเหลือชุมชนวัด และพระสงฆ์
•ช่วยเหลือพระศาสนจักรสากล  และสมเด็จพระสันตะปาปา

6.จงทำพลีกรรม  จำศีลอดอาหาร  และอดเนื้อในวันที่กำหนด *

7.จงเป็นแบบอย่างที่ดี  เคารพกฎหมายบ้านเมือง  ร่วมงานอภิบาลและงานธรรมทูตของพระศาสนจักร

8.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด

9.พ่อแม่คาทอลิกที่อนุญาตให้ลูกไปบวชเรียน หรือไปอยู่ที่ศูนย์อื่นเป็นที่รับรู้ของชาวบ้าน  เมื่อมาร่วมมิสซา  ก่อนจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์  ให้ผู้นำชุมชนและผู้อภิบาล พิจารณาต้อนรับอย่างเหมาะสม

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์
28 มีนาคม ค.ศ. 2016