ในที่สุด หนังสือประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก ฉบับภาษาไทยภาคแรก  ก็ออกมาสู่สายตาท่านผู้อ่าน  เป็นผลงานแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Compendium of the Social Doctrine of the Church เอกสารของสมณสภาว่าด้วยความยุติธรรมและสันติแห่งสันตะสำนัก ในสมณ สมัยของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  เผยแพร่ออกมาในปี ค.ศ. 2004

เอกสารสมณสภาฉบับนี้นำเสนอพื้นฐานคำสอนด้านสังคมของคาทอลิกต่อบรรดาคริสตชน  และพี่น้องผู้มีความเชื่ออื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อกันและกันในสังคม  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉบับภาษาไทยนี้จะช่วยทำให้ผู้สนใจคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก  เมื่ออ่านแล้วได้รับคุณค่าและรับประโยชน์สูงสุด

ความสำเร็จในการผลิตหนังสือประมวลคำสอนด้านสังคมฉบับภาษาไทยภาคแรกนี้ มาจากความพยายาม  ความเสียสละ  และการมีส่วนร่วมของผู้มีน้ำใจดีหลายฝ่าย ขอบคุณคุณอัจฉรา  สมแสงสรวง ผู้อำนวยการแผนกยุติธรรมและสันติ ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม  ผู้รับผิดชอบที่ทำให้การแปลหนังสือประมวลหลักคำสอนด้านสังคมภาคแรกนี้เป็นจริง ขอบคุณทุกๆ ท่านที่พิถีพิถันในการแปลภาษา  และใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจ ขอบคุณท่านที่มีส่วนในการตรวจสำนวนภาษา  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษและข้อความที่แปลเป็นภาษาไทย

ท้ายสุด  หนังสือประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของสมณสภาว่าด้วยความยุติธรรมและสันติ แห่งสันตะสำนักเล่มนี้  จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อท่านผู้อ่านได้ปฏิบัติคำสอนด้านสังคมตามแบบอย่างที่พระเยซูคริสตเจ้าวางรากฐานไว้  ผ่านทางตัวอักษรที่ได้บันทึกในหนังสือเล่มนี้

พระสังฆราชฟิลิป  บรรจง ไชยรา
ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม
4 มกราคม 2016

หมายเหตุ : มี 215 หน้า ราคา 150 บาทเท่านั้น
สั่งซื้อได้ที่ แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)
ใน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
114 (2492) ซอยประชาสงเคราะห์ 24
ถนนประชาสงเคราะห์  แขวง/เขต ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400