ผมได้รับหนังสือมิสซาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุงใหม่ (New  English Translation 2011) จากคุณพ่อธรรมนูญ   จินดาดุจสายชล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด AsIPA  II เมื่อ  วันที่  13-21 ตุลาคม 2011 ที่อินโดนีเซีย  และแวะสิงค์โปร์ เป็นหนังสือที่สภาพระสังฆราชแห่งมาเลย์เซีย  สิงค์โปร์  และบรูไน  ประกาศใช้ในปีนี้ทำให้ผมทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้

        ผมจึงเปิดเว็บไซต์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิก แห่งสหรัฐอเมริกา USCCB  Roman Missal ทำให้เข้าใจว่าพวกเขาได้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นครั้งที่ 3  แล้ว  การใช้คำใหม่  เพื่อให้เข้าใจความหมายลึกซึ้งขึ้น ในพิธีมิสซาเดิม  (New  Words: A Deeper Meaning But  the Same Mass)

        หนังสือพิธีมิสซา ประกอบด้วยบทภาวนา  และข้อแนะนำสำหรับร่วมพิธีมิสซา  โดยมี 7  บริษัทสำนักพิมพ์  คือ

        Catholic Book  Publishing  Corp.      Liturgical  Press

        Liturgy  Training Publications         Magnificat

        Midwest Theological Forum            USCCB    Communications  และ World Library  Publication

        จะเริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกา     วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า    27  พฤศจิกายน ค.ศ. 2011  หนังสือพิธีนี้ถูกจัดส่งไปตามวัดต่างๆประมาณ  วันที่ 1 ตุลาคม

        สมเด็จพระสันตะปาปา   ยอห์น   ปอลที่    2   ได้ประกาศให้ปรับปรุงภาษาหนังสือพิธีกรรม  (Missale Romanum )  ในปี ค.ศ. 2000 ให้รวมบทภาวนาสำหรับนักบุญที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งใหม่  บทนำขอบพระคุณที่เพิ่มใหม่ บทมิสซาสำหรับสภาพสังคม โอกาสพิเศษต่างๆ ปรับปรุงบทสวด  บทคั่นตอบรับและบทโห่ร้อง  ( acclamations) ของสัตบุรุษ

        ถือเป็นพระพรสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศสหรัฐ  สัตบุรุษจะเข้าใจความหมายพิธีกรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้น    จะได้ชื่นชมความหมายและตระหนักถึงความสำคัญในชีวิต   พระสงฆ์ในแต่ละวัดจึงต้องช่วยวางแผนวิธีการนำไปใช้ให้สัตบุรุษเข้าใจ  พระสงฆ์ในแต่ละวัดจึงต้องช่วยกันสอนสัตบุรุษให้ยอมรับบทแปลใหม่   นักขับร้องเพลงในวัด และสัตบุรุษจะค่อยๆเรียนรู้ การตอบรับ   บทคั่น   และเพลงสร้อยในมิสซา”

        ผมอ่านพบว่าคณะกรรมการพิธีกรรมของเขา  ได้จัดเตรียม หนังสือ 6 เล่ม คือ
1. คำสอนวันอาทิตย์  ตั้งแต่ 18 กันยายน  2011
2. เพลงชุดสำหรับมิสซา พร้อมโน้ต
3. หนังสือกฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน
4. คู่มือสัตบุรุษร่วมมิสซา
5. คู่มือพระสงฆ์ช่วยอธิบายเรื่องการปรับปรุง
6. กายเดียวใจเดียวในพระคริสต์   อธิบายความหมายของมิสซาในชีวิต

        ผมขอยกตัวอย่างนะครับ เช่น The Lord  Be with you
(พระเจ้าสถิตกับท่าน) สัตบุรุษตอบ And  with your spirit  
(และกับจิตใจของท่าน)   ใครสนใจขบวนการพิธีกรรมเชิญดู www.usccb.org/divine-worship/newsletter    http://old.usccb.org/romanmissal/
มีวารสารพิธีกรรม ตั้งแต่ 1999-2011

        สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ได้อนุมัติให้ใช้บทภาวนาของคริสตชนฉบับปรับปรุงใหม่ (29 กันยายนค.ศ.2010) จึงเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันครับ
                                                                                                                   พระสังฆราชวีระ   อาภรณ์รัตน์

Home