คณะโฟโคลาเรจัดพบปะบรรด าพระสังฆราชเพื่อนของคณะ (ครั้งที่ 38) ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม  ค.ศ. 2015 ที่ศูนย์มารีอาโปลี  กัสเตลกันดอลโฟ  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี    หัวข้อ “พิธีบูชาขอบพระคุณ : ธรรมล้ำลึกแห่งความสัมพันธ์” (Mystery of Communion) พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน   มีพระสังฆราชจากซีเรีย อิรัก  และยูเครน  ที่คริสตชนถูกเบียดเบียนได้มาครั้งนี้ด้วย

หัวข้อของการประชุมมาจาก 12 หัวข้อการดำเนินชีวิตจิต เช่นเรื่องพระเจ้าทรงเป็นความรัก การทำตามพระประสงค์ พระวาจาของพระเจ้า  พระเยซูผู้ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ  และปีนี้เรื่อง พิธีบูชาขอบพระคุ ณ  ธรรมล้ำลึกแห่งความสัมพันธ์  การพบปะนี้มิใช่มาฟังเทววิทยา  แต่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อนี้

โป๊ปฟรังซิสได้ตรัสกับบรรดาพระสังฆราชเพื่อนโฟโคลาเร ประมาณ 60 คน จาก 31 ประเทศ  ที่มาเข้าเฝ้าพระองค์  ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม ว่า

“พระสังฆราชไม่รวมประชาชนรอบตัวหรือความคิดของตน แต่ให้สนใจพระคริสตเจ้าในพระวาจาและศีลมหาสนิท พระสังฆราชเป็นหลักของเ อกภาพในพระศาสนจักร แต่ต้องอาศัยศีลมหาสนิท มิฉะนั้นเอกภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากถูกลดคุณค่าเหลือพลังระดับมนุษย์ ระดับจิตวิทยา  และด้านสังคม อาศัยพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท เราจะได้พลังให้ดำเนินชีวิตในความเชื่อและความหวัง

เมื่อเราถวายบูชาขอบพระคุณ  เราก็รวมเป็นหนึ่งกับพวกท่าน เราสวดให้ท่าน  ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นในพระศาสนจักร  ให้ได้รับพละกำลังและความหมาย

พิธีบูชาขอบพระคุณรับประกันว่าพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง พระจิตเจ้าทรงนำเราให้ก้าวหน้าและริเริ่มต่างๆ สู่การพบปะกันและความสัมพันธ์
ในการอบรมของพระเยซูเจ้า  พระสังฆราชรวมประชาสัตบุรุษที่อยู่ในความดูแลของท่าน  ด้วยการถวายชีวิตของตน ชีวิตของพระสังฆราชต้องเ ลียนแบบพระคริสตเจ้า  เป็นพระวรสารที่มีชีวิต  กลายเป็นปังที่ถูกบิออกเพื่อชีวิตของคนทั้งหลาย ด้วยการเทศน์สอนและประจักษ์พยานชีวิต  ใครได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความเชื่อในพระคริสตเจ้าปังทรงชีวิต ความรักของพระองค์ก็กระตุ้นเราให้สละชีวิตเพื่อพี่น้องชายหญิง  ให้ออกไป  ออกไปพบบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้ง และถูกเหยียดหยาม”


หลังจากนั้น  เราได้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในมหาวิหารนักบุญเปโตร  ใกล้หลุมศพนักบุญเปโตร และรื้อฟื้นสัญญาร่วมกัน

บรรดาพระสังฆราชที่มาร่วมการพบปะครั้งนี้  ตระหนักดียิ่งขึ้นถึงความหมายพิธีบูชาขอบพระคุณว่าช่วยให้เรามีความสัมพันธ์กัน มากกว่าเชื้ อชาติเดียวกัน  แต่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง และเราต้องดำเนินชีวิตเป็นหลักตามคำสอน  เป็นพิเศษในที่มีการเบียดเบียนศาสนา

“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง  ให้แบกไม้กางเขนของตน  และติดตามเรา” (มก 8:34)

Home