ไอเอสได้เผยแพร่วีดีทัศน์เกี่ยวกับคริสตชนอียิปต์ 21 คน ถูกฆ่าในลิเบีย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โป๊ปฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า  “เลือดของพี่น้องชายหญิงคริสตชนเป็นพยานที่ร้องตะโกน พ่อได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการประหารชีวิตคริสตชนคอปติก 21-22 คน คำพูดของพวกเขา คือ “พระเยซูเจ้า  โปรดช่วยผมด้วย”  พวกเขาถูกฆ่าเพียงเพราะความจริงที่พวกเขาเป็นคริสตชน  พี่น้อง คำพูดของพวกเขาทำให้คิดถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเยซูเ จ้า  เลือดของพี่น้องชายหญิงคริสตชนของเราเป็นพยานซึ่งร้องตะโกนให้เราได้ยิน  ไม่แตกต่างว่าพวกเขาเป็นคาทอลิก  ออร์โธดอกซ์ คอปติก หรือโปรเตสแตนท์ พวกเขาเป็นคริสตชน  เลือดของพวกเขาเป็ นหนึ่งและเหมือนกัน เลือดของพวกเขาประกาศความเชื่อในพระคริสตเจ้า ขณะที่เราระลึกถึงบรรดาพี่น้องชายหญิงเหล่านี้ที่ได้สิ้นชีวิตเพียงสาเหตุที่พวกเขาเชื่อศรัทธาในพระคริสตเจ้า พ่อขอให้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวไปข้างหน้าใน ด้านคริสตศาสนสัมพันธ์  ซึ่งให้พลังแก่เรา คริสตศาสนสัมพันธ์ด้วยเลือด บรรดามรณสักขีเหล่านี้เป็นของคริสตชนทุกคน”
 
พระศาสนจักรคาทอลิกประกาศเสมอว่า  การหลั่งเลือดของคนหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสตเจ้า เป็นพยานสูงสุดถึงความเชื่อคริสตชน  หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรยืนยันว่า

“การเป็นมรณสักขี คือ การเป็นพยานยืนยันขั้นสูงสุดที่ให้กับสัจธรรมแห่งความเชื่อ  เป็นพยานถึงยอมพลีชีพ  มรณสักขีเป็นประจักษ์พยานถึ งพระคริสตเจ้าผู้ได้มรณาและกลับเป็นขึ้นมา ซึ่งเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์  อาศัยความรักเมตตา เขาเป็นพยานถึงสัจธรรมแห่งความเชื่อและข้อความเชื่อคริสตชน เขาเผชิญความตายด้วยความกล้าหาญ” (CCC 2473)

กำลังเกิดอะไรกับพี่น้องคริสตชนในตะวันออกกลาง และอาฟริกา มรณสักขีคริสตชนในมือของกลุ่มไอเอส  ลัทธิจิฮัด ติดอาวุธ เราต้องไม่ประเมินค่าต่ำ มีสิ่งพัวพันที่สำคัญ

•เราต้องตื่นตัวต่อกิจการรุนแรง และชั่วร้ายของไอเอสที่ไม่ลดลงเลย มันกำลังเพิ่มขึ้นและขยายตัว
•เราต้องดำเนินชีวิตเตรียมพร้อม

ปัจจุบันมีกลุ่มไอเอสติดอาวุธหัวรุนแรง  อัลเคดา โบโกฮารัม  เรากำลังสนใจเรื่องนี้หรือไม่     แตร์ตูเลียน นักประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 2  เ คยกล่าวว่า “โลหิตของบรรดามรณสักขีเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระศาสนจักร”  เรากำลังอยู่ในยุคธรรมทูตใหม่  พระเยซูเจ้าสัญญาว่า “ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ 16:17-19)  ให้เราภาวนา เพื่อพี่น้องในตะวันออกกลางและอาฟริกา อย่ากลัว จงภาวนาและเตรียมพร้อม  (สังฆานุกร Keith A. Fournier, Catholic online 17/2/2012)

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
18 กุมภาพันธ์ 2015
จาก http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=58827
 

Home