สมณสภาว่าด้วยวัฒนธรรมได้จัดประชุมที่วาติกัน  ระหว่างวันที่ 4-7 ก ุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015  หัวข้อ “วัฒนธรรมสตรี : ความเสมอภาคและความแตกต่าง”   พระคาร์ดินัลยานฟรังโก ราวาซี นำสมาชิกเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  พระองค์ได้แสดงความชื่นชมต่อบรรดาสตรีในปัจจุบันเป็นพิเศษ

สำหรับหัวข้อการประชุมน่าไตร่ตรองให้ลึกขึ้น น่าศึกษาเกณฑ์และรูปแบบใหม่ๆ เพื่อบรรดาสตรีจะรู้สึกดี มีส่วนร่วมเต็มๆ ในสังคมและในพระศาสนจักร  เพราะในพระศาสนจักรสากลมีฆราวาสทั้งหญิงชายที่อุ ทิศตนในวิธีที่แตกต่างกัน เช่น ด้านวัฒนธรรม  การศึกษา  เศรษฐกิจ  ในโลกการทำงาน ในครอบครัว ในสถาบันศาสนา

พระสันตะปาปาได้เสนอแนวทางพัฒนางานด้านนี้ บางประการ คือ
1.หัวข้อ ระหว่างความเสมอภาคและความแตกต่าง แสวงหาสมดุล   ความสมดุลไม่ใช่เท่ากัน ไม่ใช่ในแง่ความคิด เพราะมองเลนส์แบบความคิดก็เป็นอุปสรรคต่อวิสัยทัศน์ด้านข้อเท็จจริง ความเส มอภาคและความแตกต่างของสตรี ก็เหมือนของบุรุษ ต้องมองด้านความสัมพันธ์  มากกว่า อยู่เหนือ... มุมมองใหม่  ควรมองด้านการช่วยเหลือพึ่งพากันในความเสมอภาคและความแตกต่าง

2.การให้กำเนิด (generativity)  พิจารณาบรรดาแม่ ผู้ให้กำเนิด ถ่ายทอดชีวิต และปกป้องชีวิต ไม่จำกัดด้านชีววิทยาเท่านั้น เราสามารถ สรุปได้ใน 4 ประเด็น คือ ความปรารถนา  นำมาสู่โลก  เอาใจใส่  และการปล่อยให้ลูกที่โตแล้วมีประสบการณ์ (let go)

พ่อให้กำลังใจบรรดาสตรีที่ทำงานมีบทบาทสำคัญในครอบครัว ในการสอนคำสอน  งานอภิบาลในโรงเรียนและในโครงสร้างสังคม  วัฒนธรร มและเศรษฐกิจ สตรีจะรู้จักแสดงพระพักตร์อ่อนหวานเมตตาของพระเจ้า เต็มใจให้เวลามากกว่าใช้เวลา  ในการต้อนรับมากกว่าตัดออกไป เหมือนพระศาสนจักรที่ต้อนรับและให้กำเนิดชีวิต

3.ร่างกายผู้หญิงในวัฒนธรรมและชีววิทยา   เตือนเราให้เห็นความงดงามและความกลมกลืน (harmony) ของร่างกายซึ่งพระเจ้าได้มอบให้ผู้หญิง  แต่ก็มีแผลที่เจ็บปวด  เวลาที่สตรีได้รับความรุนแรงหยาบคาย

มีหลายรูปแบบของการค้าเยี่ยงทาส การโสเภณี  การทำให้ร่างกายเสียโฉม  เราต้องทำงานเอาชนะเรื่องเหล่านี้ที่ลดศักดิ์ศรีสตรีลงไปเป็นสิ่ง ของซื้อขายในตลาดต่างๆ  พ่อขอให้สนใจช่วยเหลือสตรียากจนมากมาย  ที่ถูกบังคับให้มีชีวิตในสภาพอันตราย ถูกย่ำยี ถูกขับไล่ไปอยู่ชายขอบสังคม  และเป็นเหยื่อของวัฒนธรรม  ชอบทิ้ง (throwaway culture)

4. สตรีและศาสนา   หนี หรือ แสวงหา เข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของพระศาสนจักร? บรรดาสัตบุรุษได้รับเรียกในหนทางพิเศษ พ่อมั่นใจว่าเร ื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะให้ที่กับบรรดาสตรีในชีวิตพระศาสนจักร ต้อนรับให้เข้ามาในเรื่องวัฒนธรรมและสังคม สตรีมากมายในชุมชนต่างๆ น่าให้มีส่วนรับผิดชอบในงานอภิบาล ในครอบครัว ในชุมชน  และในการไตร่ตรองด้านเทววิทยาด้วย

บทบาทของสตรีในครอบครัวสำคัญมาก สตรีมีคุณลักษณะละเอียดอ่อน ความรู้สึกว่องไวและอ่อนหวาน  ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กำลังจริงๆ ในชีวิตครอบครัว  ยิ่งกว่านั้น  ตรีมีบทบาทในสังคม ในที่ทำงาน  ในครอบครัว  เราต้องไม่ปล่อยให้สตรีแบกภาระหนักในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ  สถาบันต่างๆ รวมทั้งชุมชนศาสนาต้องรับรองเสรีภาพในการเลือกของสตรี  เพื่อพวกเขาจะได้รับโอกาสรับผิดชอบในสังคมและพระศาสนจักร  ในแบบที่กลมกลืนกับชีวิตครอบครัว

สรุปจากข่าววาติกัน 7 กุมภาพันธ์ 2015
หมายเหตุ : 8 มีนาคม  วันสตรีสากล

Home