วาติกัน, 20 มกราคม ค.ศ. 2015 (CNA/EWTN News)

การแต่งตั้งพระสังฆราช Mario Toso ไปเป็นประมุขสังฆมณฑล Faenza Modigliana สังฆมณฑลเล็กๆ ในภาคเหนือ อิตาลี ทำให้ตำแหน่งเลขาธิการของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมแบะสันติว่างลง ซึ่งเป็นสำนักงานหนึ่งในวาติกันที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิรูปคูเรีย

พระสังฆราช Mario Toso  สมาชิกซาเลเซียนได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมณสภานี้ตั้งแต่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2009 ได้เคยเป็นที่ปรึกษามาก่อน  การเปลี่ยนตำแหน่งถูกประกาศวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2015

ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่างสมณสาส์น Caritas in Veritate (ความรักในความจริง) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  ท่านได้อุทิศตนฟื้นฟูระบบการเงินระหว่างประเทศ  และต่อองค์การสหประชาชาติ

ท่านได้ผลักดันสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติ  ทำงานให้หัวข้อดังกล่าว  เรื่องประชาธิปไตย และนักการเมือง ด้วยการเขียนสุนทรพจน์  และการให้สัมภาษณ์ใน 5 ปี  ที่ท่านทำหน้าที่ในสันตะสำนัก

ในการประชุมสามัญระหว่างโป๊ปฟรังซิสและบรรดาหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ในวาติกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 มีการเตรียมฟื้นฟูโครงสร้างคูเรีย มีร่างตั้งสมณกระทรวงสำคัญ เพื่อให้โครงสร้างของคูเรียคล่องตัวขึ้น คือ

สมณกระทรวงว่าด้วยยุติธรรมและสันติ จะประกอบด้วย 5 คณะกรรมการ (Secretariate)  คือ
- เพื่อชีวิตและสภาพแวดล้อมมนุษย์   -   เพื่อความยุติธรรมและสันติในโลก
- เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น                     -  เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย
- เพื่องานเมตตาสงเคราะห์

สมณกระทรวงเพื่อฆราวาสและครอบครัว จะประกอบด้วย 5 คณะกรรมการ
-เพื่อฆราวาส     -  เพื่อครอบครัว
-เพื่อเยาวชน     -  เพื่อสตรี
-เพื่อองค์กรของพระศาสนจักร (Ecclesiastical movements)

จะมีการประชุมในรายละเอียด  โอกาสพระคาร์ดินัลประชุมวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ มีข่าวว่าแต่ละกองเลขาไม่จำเป็นต้องมีพระสังฆราชเป็นประธาน  แต่ให้ซิสเตอร์  หรือฆราวาสก็ได้ โดยตำแหน่งสมณมนตรียังจำเป็นต้องเป็นพระคาร์ดินัล

ที่น่าติดตามก็คือ  บทบาทของเลขาธิการของสมณสภาหลังการฟื้นฟูจะลงเอยอย่างไร บรรดาพระสังฆราชที่เคยดำรงตำแหน่ง (ในสมณสภา)  มีที่พำนักในโรม  พระสังฆราช Mario Toso จึงเป็นองค์แรกที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  จะยังมีอีกหลายองค์ตามมา

พระคาร์ดินัลโรดริเกซ มาราดิอากา เสนอทางออกโดยสภาพระคาร์ดินัลได้เห็นชอบ ให้พระสังฆราช Toso เป็นผู้ประสานงาน เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงยุติธรรมและสันติ

พระสังฆราช Toso  ซื่อสัตย์ต่อเจตนาของโป๊ป  ยินดีไปรับตำแหน่งพระสังฆราชในสังฆมณฑลที่กำหนดให้ท่าน  ซึ่งมีสัตบุรุษ 113,000 คน 88 วัด

แม้ประจำสังฆมณฑลนั้นท่านก็ยังสามารถอุทิศตนในแวดวงการพัฒนาคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  เขียนหนังสือ  เขียนบทความลงวารสาร La Societ? โดยเฉพาะด้านการเมืองและคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการตั้งแต่เริ่มใน ค.ศ. 1991

หมายเหตุ : คูเรีย (Curia Romana) หมายถึง  องค์การปกครองส่วนกลางของคริสตจักรคาทอลิก

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
22 มกราคม 2015
 

Home