ช่วงการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและเทศกาลพระคริสตสมภพ เป็นเวลาให้  แบ่งปันความเชื่อ  เพราะแก่นของเทศกาลนี้ คือ ประกาศข่าวดี

เป็นเวลาที่งดงาม เพื่อค้นพบความหมายของสิ่งที่เราประกาศ  ที่เราเป็นพยานและเจริญชีวิตพระวรสาร ในแบบที่เรากลายเป็นผู้ประกาศพระวรสารด้วยจิตตารมณ์ที่เปี่ยมด้วยความยินดี ที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็น

บรรดาทูตสวรรค์ได้ประกาศให้บรรดาคนเลี้ยงแกะที่เมืองเบธเลเฮมว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง” (ลูกา 2:10)

พระวรสารเป็นข่าวดีแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าว (ให้ครูคำสอนสอนเด็ก) ว่า “พระเยซูคริสตเจ้าทรงรักท่าน  และทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยท่านให้รอด  บัดนี้พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เคียงข้างท่านในแต่ละวัน  เพื่อส่องสว่าง  เสริมกำลัง  และปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ” (พระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 164)

การประกาศนี้เป็นข่าวดีแรกที่มีพลังเปลี่ยนชีวิต หากท่านลองไตร่ตรองบ่อยๆ เพราะเป็นรากฐานจำเป็นของทุกสิ่งที่ท่านทำ

แน่นอนครับ การเป็นผู้ประกาศข่าวดี การแบ่งปันและการเป็นพยานชีวิตความเชื่อนี้เป็นเรื่องท้าทาย ซับซ้อน  และเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่าง   อย่างไรก็ดี  ไม่มีอะไรที่มั่นคง  ลึกซึ้ง มีความหมาย และให้ปรีชาญาณเท่ากับการประกาศเริ่มแรกของพระวรสารนี้

ผู้ประกาศทุกคนต้องกลับใจจริง ตนเองก่อน  แล้วจึงให้กำลังใจคนอื่น รู้ถึงความชื่นชมยินดีที่รู้จักพระคริสตเจ้า “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู” (ฟป 3:8) หมายความว่า  การรู้จักหนทางแห่งความงาม การเติบโตในความรักอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  การเรียนรู้สัจธรรมความเชื่อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการดำเนินชีวิตในพลังของพระจิตเจ้า สิ่งเหล่านี้คือประเด็นสำหรับการเตรียมฉลองวันพระคริสตสมภพ

วันคริสต์มาสทำให้เราระลึกถึงความหมายแท้ของวันคริสต์มาส คือ “พระเจ้าทรงส่งพระบุตรเยซูคริสตเจ้า บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์ในรางหญ้ามีผ้าพันกาย พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา  ได้ทรงกลับคืนชีพจากความตาย  พระองค์ได้ส่งพระจิตเจ้ามาอยู่กับเราเสมอ”

เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเจ้า เราจะกลายเป็นประกาศข่าวดีที่มีความชื่นชมยินดี  ความชื่นชมยินดีเป็นพระหรรษทานและสิทธิพิเศษจากศีลล้างบาป  “ลูกเอ๋ย  จงอยู่ดีกินดีเท่าที่จะทำได้... อย่าปฏิเสธที่จะให้ความสุขแก่ตนในวันนี้” (บุตรสิรา 14:11,14)

ขอให้ท่านได้รับความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารในเทศกาลพระคริสตสมภพนี้

สรุปจาก The Joy of Sharing Our Faith at Christmas
ใน Bible Alive ธันวาคม 2014, หน้า 6-9.
 

Home