พระคุณเจ้า สิริพงษ์  จรัสศรี ได้ไปฟิลิปปินส์  และแวะร้านหนังสือของคณะซาเ ลเซียน ได้ซื้อหนังสือคำสอนชุด Kenosis (เคโนซิส) สำหรับชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 (พิมพ์เมษายน 2014) มาให้ผมดู  เพราะท่านรู้ว่าผมสนใจหนังสือคำสอน จะได้มาประยุกต์ใช้ในบ้านเรา  ผมไม่เข้าใจว่าเคโนซิสแปลว่าอะไร จึงถามท่าน และค้นคว้าเอง

เคโนซิส  มาจากภาษากรีก  หมายความว่า ทำให้ว่างเปล่า (to empty) มีอยู่ในพระคัมภีร์ฟิลิปปี 2:7    ขอคัดมาให้ครบ  ฟป 2:5-8  นะครับ  จะได้เข้าใจบริบท

“5จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด
6แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่า
ศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน 
7แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส
เป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์
8ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย
เป็นความตายบนไม้กางเขน”

ตามความหมายของคริสตชน  เคโนซิส หมายถึง  การทำให้ตนเองว่างเปล่า (Self emptying) สละน้ำใจของตน  และยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า

ในบทนำของหนังสือคำสอน คุณพ่อเรเน ลากายา คณะซาเลเซียนได้เขียนว่ า  “ว่างเปล่า  หมายความว่า ไม่มีอะไรเหลือ การทำให้เราเองว่างเปล่า  หมายความว่า  ถวายทุกสิ่งในเราจนว่าเราเหมือน  และทะนุถนอมเพื่อทำให้ชีวิตของค นอื่นดีขึ้น    เคโนซิส ต้องมอบสิ่งที่เรายึดติด เพื่อทำให้คนอื่นเป็นสุข

นักบุญเปาโลใช้คำเคโนซิสในจดหมายถึงชาวฟิลิปปี บรรยายถึงพระเยซูเจ้าทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น สองครั้ง     ครั้งแรกคือการรับสภ าพมนุษย์ พระองค์ทรงสละภาพปรากฏธรรมชาติพระเจ้า มากลายเป็นมนุษย์แท้เหมือนเรา   ครั้งที่สองตอนพระมหาทรมาน  การสิ้นพระชน ม์และการกลับคืนพระชนมชีพ เราเรียกว่าธรรมล้ำลึกปัสกา พระองค์ทรงมอบศักดิ์ศรีของพระองค์มารับสภาพมนุษย์  ด้วยการตายอย่างน่า สงสารบนไม้กางเขน เพื่อช่วยเราให้รอดพ้น  อาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เราจึงได้รับชีวิต  ดังนั้น เคโนซิส คือ  การบูชาของพระเยซูเจ้าที่ให้ชีวิต

ในเล่มนี้มี 4 หน่วย  หน่วยละ 5 บทเรียน รวมเป็น 20 บท  ในแต่ละบทมี 7 ขั้น คือ  1) เรื่องราวของฉัน  2) เรื่องราวของพระเจ้า  3) เราเช ื่อ  4) เราเจริญชีวิต  5) เราฉลอง  6) เราจดจำ  7) กิจกรรม

ฉะนั้น กระบวนการสอนที่เราใช้สร้างวิถีชุมชนวัด ก็แนวเดียวกันครับ

Home