เป็นความภูมิใจที่มีโอกาสพาครูคำสอนไปจาริกแสวงบุญที่อิสราเอล  โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ  ประมวลพร้อม ร่วมเป็นจิตตาธิการ  และ คุณนวลฉวี  คู่วิรัตน์ อำนวยความสะดวก ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 รวม 59 คน  ทุกคนดีใจ ประทับใจมากและได้รับกำลังใจทำหน้าที่ ครูคำสอน ต่อไป

คุณนวลฉวีได้เกริ่นกับพ่อต้นเดือนตุลาคม 2013 ว่า “อยากให้ครูคำสอนที่ไม่เคยไปอิสราเอลมีโอกาสไปจาริกแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จะได้เข้าใจดียิ่งขึ้น  เพื่อจะได้ไปสอนเด็ก เยาวชน และคนอื่นได้ดีขึ้น โดยจัดที่พักราคาถูกๆ โรงแรมระดับสามดาวก็พอ” ส่วนพ่อเองอยากให้กำลังใจครูคำสอนอีกครั้ง โดยทั่วๆ ไปเราก็ตระหนักดีว่าครูคำสอนได้รับค่าตอบแทนไม่มากนัก  จึงเขียนจดหมายหนึ่งฉบับแนบรายการแสวงบุญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2013  ขอช่วยให้ครูบินก่อน ผ่อนทีหลัง  ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ คณะทัวร์จึงได้เดินทางไปเทลอาวีฟ  เยี่ยมสถานที่ 27 แห่ง โดยค้างคืนที่นาซาเร็ธ 2 คืน และเบธเลเฮม 3 คืน

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย กล่าวถึง ครูคำสอนฆราวาส ว่า (ข้อ 141) “กระแสเรียกของฆราวาสในด้านการสอนคำสอนมาจากศีลล้างบาป  ได้รับการเสริมพลังด้วยการรับศีลกำลัง  พวกเขาจึงมีส่วนร่วมใน “งานศาสนบริการของพระคริสตเจ้าในฐานะสงฆ์  ประกาศก  และกษัตริย์”  นอกเหนือจากกระแสเรียกทั่วไปให้ทำงานแพร่ธรรมแล้ว ฆราวาสบางคนได้รับการเรียกเป็นพิเศษให้มาเป็นครูคำสอน  ซึ่งได้รับการเรียกจากพระจิตเจ้ามาสู่พันธกิจของพระศาสนจักรภายใต้การนำของพระสังฆราช และเป็นผู้ประสานงานอย่างพิเศษกับกิจกรรมแพร่ธรรมของพระศาสนจักร (เทียบคู่มือครูคำสอน ข้อ 2) พระศาสนจักรเห็นถึงความสำคัญของกระแสเรียกนี้ (เทียบ GDC 231) ‘ในปัจจุบันนี้  เนื่องจากมีพระสงฆ์และนักบวชน้อยลงสำหรับเทศน์สอน และงานอภิบาลคริสตชนซึ่งมีจำนวนมาก  หน้าที่ของผู้สอนคำสอนจึงมีความสำคัญมาก  ฉะนั้นการอบรมผู้สอนคำสอนจึงต้องทำอย่างดี  และให้เหมาะสมกับความเจริญทางวัฒนธรรม  จนเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้อย่างดีที่สุดในฐานะเป็นผู้ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของพระสงฆ์’ (AG 17)

ครูคำสอน เป็นบุคคลสำคัญในงานสร้างชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อย ช่วยงานคำสอนในเขตวัดและสถาบันศึกษา งานคำสอนและงานอภิบาลจะบังเกิดผลสำเร็จเพียงใด  ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตที่ดี ของครูคำสอนมากกว่าวิธีการและสื่ออุปกรณ์” (ข้อ 142)

เราทราบดีว่าพระวรสารมี 4 ฉบับ  เขียนโดยนักบุญมัทธิว  มาระโก  ลูกา และยอห์น  เวลาที่เราไปถวายมิสซาที่วัดแห่งหนึ่งของคณะฟรังซิสกัน คุณพ่อผู้ดูแลวัดได้บอกว่า “การมาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นการอ่านพระวรสารฉบับที่ 5” แม้ว่าหลายคนยังต้องผ่อนทีหลัง แต่พวกเราก็ประทับใจในพระพรที่ท้องฟ้าแจ่มใส  ทุกคนปลอดภัย  ได้กำลังใจในโอกาสนี้  และขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและอับรอดอินเตอร์ที่ได้สนับสนุนครูคำสอน

หมายเหตุ ผมเอาหนังสือ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดยบาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง (สิงหาคม 2002)  และ ภาพจากที่เกิดเหตุ เหตุเกิดที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช (ธันวาคม 2553)  จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ไปประชาสัมพันธ์ด้วย
 

อัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอ...สำหรับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าลูกของพระองค์เหมาะสมกับสิ่งใดและวันหนึ่ง หลังจากการเหน็ดเหนื่อยถ้อแท้จากการทำงาน (ครูคำสอน) มานานจนทำให้เราอยากเดินหนีพระองค

อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ และมอบให้กับเราคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่เพื่อเติมพลังและตอกย้ำความต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างมากในงานของพระองค์  โดยการเรียกเราเข้าร่วมเดินตามรอยพระองค์ ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระอง ค์ทรงผ่านการทำงานอย่างหนักมาแล้ว เพื่อให้เราได้เห็นและสัมผัสกับสิ่งที่พระองค์ทรงผ่านความยากลำบากมาแล้วอย่างมากมาย

ทุกที่ ที่ไปเราได้สัมผัสและรู้สึกประทับใจ ตื้นตันใจเป็นอย่างมาก  แต่ที่สุดแห่งความประทับใจ คือสถานที่ที่พระเยซ ูเจ้าทรงรับทรมาน เนินเขากัลป์วาลิโอ ไปจนถึงที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้า เพราะขณะที่กำลังเดินไปตามแต่ละจุดต่ างๆ ทำให้เราระลึกถึงภาพและเหตุการณ์จริงที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสละพระองค์เองเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและเสียสละตนเองอย่างแท้จริงเพื่อเราคนบาปทั้งหลาย
 
เหตุการณ์ครั้งนี้ จึงทำให้เกิดความตั้งใจขึ้นว่า เราครูคำสอนต้องเป็นพยานยืนยันถึงความรักของพระเจ้า ด้วยการ บอกเรื่องราวของพระองค์ด้วยกิจการและวาจาด้วยความเพียรพยามยามอย่างเต็มความสามารถ

                                                                                                                                                 เทเรซา ทิวาพร ปั้น ทอง
                                                                                                                                                 สังฆมณฑลสุราษฎร์ ธานี

  แบ่งปันความรู้สึกจากคุณครูปรียารัตน์ ศรจันทร์ สอนคำสอน 20 ปี ณ โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 13 ปี และโรงเรียนกุหลาบวิทยา 7 ปี

จากข้อความในจดหมาย "บินก่อนผ่อนทีหลัง" ทำให้ฝันครูคำสอนเป็นจริง  ทำให้ครูคำสอนได้รับโอกาสไปแสวงบุญณ แ ผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ขอบคุณพระ ขอบพระคุณพระคุณเจ้าวีระ ขอบคุณคุณพ่อพงษ์เทพ คุณนวลฉวี ครูทัศนีย์ คุณเอมอร ที่่ีประสานงานจัดเตรียมทุกอย่างให้กับคณะครูคำสอนอย่างเต็มที่

ในขณะที่เครื่องบินจอดและได้เดินในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้น เมื่ือได้ไปสัมผัสสถานที่่ีสำคัญแล้ว ประทั บใจที่สุดในชีวิต เรื่องราวได้ยินจากพระวรสารนั้น เมื่อไปในสถานที่่ีจริง ยิ่งได้รับความรู้มากมายจากไกด์ของท้องถิ่น การแปลเป็นภาษาไทยของพระคุณเจ้าวีระ ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง ในสถานที่และเหตุการณ์ที่่ีเกิดขึ้นจิรงในประวัติศาสตร์แห่งความรอด ทั้ง 27 ที่ คณะครูคำสอนได้สัมผัสพระเยซูเจ้า ได้รับพระพร มีความเชื่อมากขึ้น สัมผัสบรรยากาศ ความสงบเงียบ ความศรัทธาของผู้ไปแสวงบุญเต็มด้วยพระพรจากพิธีมิสซา และการภาวนา ทุกสถานที่   พระพรที่ได้รับจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีพลัง และกำลังใจ มีความมั่นใจในงานแพร่ธรรมรับใช้พระต่อไป เพราะชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า มีอุปสรรค ถูกผจญมากมาย แต่พระอง ค์ก็ทรงก้าวเดินแบกกางเขนจนถึงเขากัลวาริโอ ลูกคณะครูคำสอนจะร่วมแบกกางเขนเดินต่อไป ตามแบบองค์พระเยซูเจ้า จากพระคุณเจ้าวีระ และทุกท่านที่่ีร่วมแสวงบุญในครั้งนี้

ขอพระองค์ใช้ลูกเป็นเครื่องมือทำงานให้กับพระองค์ตลอดไป ลูกพร้อมแล้วค่ะ

                                                                                                                                     คุณครูมารีอา ปรียารัตน ศรจันทร์
                                                                                                                                       ครูคำสอนโรงเรียนกุหลาบ วิทยา

Home