การภาวนาเป็นดุจลมหายใจของวิญญาณ  บ่อยครั้งเราไม่ภาวนาเพราะคิด ว่า  ทำยาก หรือ จำทุกสิ่งที่จะสวดยาก ดังนั้น  นี่เป็นตัวช่วยเล็กๆ น้อยๆ ช่วยจำสิ่งที่เธอต้องภาวนา สังเกตมือของเธอ  โดยเฉพาะนิ้วทั้ง 5  แ ต่ละนิ้วเป็นเครื่องหมายถึงข้อตั้งใจเฉพาะ   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สอนเรื่องนี้ประมาณสิบห้าปีมาแล้ว ขณะที่ยังเป็นพระสังฆราชแห่งเมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา    ง่ายมาก ยกมือ... กางนิ้วทั้ง 5

1. นิ้วโป้ง เป็นนิ้วที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด เปรียบเหมือนคนสำคัญใกล้ตัวเรา ดังนั้นเมื่อเราสวดภาวนา อันดับที่หนึ่งเราควรคิดถึงคนใกล้ชิด ผู้เป็นที่รัก เช่น ผู้ใหญ่ที่เราเคารพรัก คนในครอบครัว พ่อแม่พี่น้อง เพื่ อน เป็นต้น แน่นอนเขาต้องการคำภาวนาจากเรา
“ข้าพเจ้าจะถวายพรแด่องค์พระเจ้าตลอดกาล คำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ” (สดด 34:1)

2.นิ้วชี้ ปกติเราใช้นิ้วนี้ช่วยชี้ทาง ชี้สอนอบรม เปรียบเหมือนผู้มีหน้าที่สอนอบรมและดูแลรักษาผู้อื่น หมายความถึง พระสงฆ์ นักบวช รวมถึงครูคำสอน  ครู อาจารย์ แพทย์ (หมอ) พยาบาล เป็นต้น  บุคคลเหล่านี้ต้ องการกำลังใจและปรีชาญาณจากพระเจ้า เพื่อช่วยแนะนำผู้อื่นให้เดินทางไปในหนทางที่ถูกที่ควร
“จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี  เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู” (1 ธ ส 5:17-18)

3.นิ้วกลาง เป็นนิ้วสูงที่สุดในบรรดาห้านิ้ว อาจเปรียบกับผู้ที่อยู่สูงในสังคม เป็นผู้นำระดับต่างๆ ผู้มีอำนาจ เราควรคิดถึงเขาในคำภาวนาเ พราะเขาต้องการการทรงนำจากพระเจ้า เพื่อช่วยให้เป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์  มีความยุติธรรม เห็นแก่ความดีและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
“ในขั้นแรกนี้  ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขอ  อธิษฐาน อ้อนวอนแทนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน  เพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจ เร าจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่น  เป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพรักพระเจ้า” (1 ทธ 2:1-2)

4.นิ้วนาง   เป็นนิ้วที่ดูอ่อนแอ อ่อนโยน สวยงาม  เป็นนิ้วสวมแหวนของคู่แต่งงาน เปรียบเหมือนผู้อ่อนแอ เจ็บป่วย ไม่สบาย มีปัญหาในชีวิต  คนเหล่านี้ต้องการคำภาวนาจากเราทั้งวันและคืน และสวดให้คู่แต่งงานด้วย 
“พี่น้องทั้งหลาย จงให้กำลังใจผู้หวาดกลัว  จงค้ำจุนผู้อ่อนแอ จงอดทนต่อทุกคน” (1 ธส 5:14)

5.นิ้วก้อย นิ้วเล็กที่สุด เหมือนตัวเราที่ต้องเป็นคนเล็กน้อยต่อหน้าพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พระคัมภีร์สอนเราว่า “คนที่เป็นคนสุดท้าย จะกลั บเป็นคนแรก”  นิ้วก้อยเตือนเราให้รู้ว่า หลังจากที่ได้สวดภาวนาเพื่อผู้อื่นแล้ว ให้เราสวดภาวนาให้ตนเองด้วย เมื่อเราทำได้ดังนี้ เราจะเข้าใจดีว่า ตนเองต้องการสิ่งจำเป็นอะไรบ้างจากพระเจ้า 
“ถ้าท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเรา  เราจะทำให้” (ยน 14:14)

ให้เราตีมือ (ทั้ง 5 นิ้ว) กับพระเจ้า
นิ้วโป้ง   =สรรเสริญจงภาวนาเพื่อบุคคลที่รัก
นิ้วชี้      =ขอบคุณจงภาวนาเพื่อผู้ที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน
นิ้วกลาง =วอนขอจงภาวนาเพื่อรัฐบาล  ผู้ปกครอง
นิ้วนาง  =อ้อนวอนจงภาวนาเพื่อผู้อ่อนแอ  และทนทุกข์
นิ้วก้อย   =ขอโทษจงภาวนาเพื่อความต้องการส่วนตัว

Home