งานฉลองสำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในปีแห่งความเชื่อ ก็คือ  การชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ (International Conference of Catechesis) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน ค.ศ. 2013  ฉลองครบ 20 ปี ของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อช่วยครูคำสอนให้มีคู่มืออภิบาลในปีแห่งความเชื่อ

บุคคลที่ได้รับเชิญให้ร่วมงานชุมนุมฯ  คือ
-ประธานคณะกรรมการคาทอลิก ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมคริสตศาสนธรรม การประกาศข่าวดี ฯลฯ
-ผู้อำนวยการสำนักงานคำสอนระดับชาติ
-ผู้จัดการสำนักงานคำสอนระดับสังฆมณฑล
-ตัวแทนครูคำสอนจากทุกสังฆมณฑล
-ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมคริสตศาสนธรรม

การจาริกแสวงบุญของครูคำสอน ณ  หลุมศพของนักบุญเปโตร  มหาวิหารนักบุญเปโตร ที่กรุงโรม ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2013 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประธานมิสซา ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร

การประชุมครูคำสอนนานาชาติ
ผู้ใดปรารถนาร่วมการจาริกแสวงบุญต้องลงทะเบียน ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2013
ผู้ใดต้องการร่วมประชุม วันที่ 26 – 28 กันยายน  และการจาริกแสวงบุญ  28 – 29 กันยายน ลงทะเบียนคนละ  60 ยูโร (ประมาณ 2,400 บาท) จะได้รับเอกสารและของที่ระลึก  ไม่รวมค่าที่พักและอาหาร

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมจาริกแสวงบุญ  ขอให้บริจาค (Solidarity Contribution) คนละ  3 ยูโร (ประมาณ 120 บาท) เพื่อช่วยคณะกรรมการจัดงาน ประสานงาน  และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ

กำหนดการทั่วไป ครูคำสอน พยานแห่งความเชื่อ

วันพฤหัสฯ ที่  26 กันยายน

15.30 น.

การต้อนรับ และวีดีทัศน์   “ข้าพเจ้าเชื่อ”
บทนำ การสอนคำสอนในบริบทของการประกาศข่าวดีใหม่
ศิษย์สองคนไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส  (ลูกา 24: 13-35)

 

คาบที่ 1 พระเยซูเจ้าเริ่มไปหาและเดินกับเขา  (ลก 24: 15)
พระเจ้าทรงแสวงหามนุษย์ ทรงเผยแสดง (ความจริงของ) พระองค์

 

คาบที่ 2 พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขา (ลก 24: 29)
พลังของความเชื่อ (จดจำ... เหตุการณ์... ประกาศ)

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน

 

08.00 น.

พิธีมิสซาตามวัดต่างๆ ในกรุงโรม แยกกลุ่มภาษา

10.00 น.

คาบที่ 3 พระองค์ประทับที่โต๊ะกับพวกเขา ทรงหยิบขนมปังและยื่นให้เขา (ลก 24: 30)
พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือ (LG 1)

 

คาบที่ 4 “เขาทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม” (ลก 24: 33)
ตอบรับความเชื่อต่อพระเจ้า

15.30 น.

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แนวทางการอบรมครูคำสอน
-ความน่าเชื่อถือ : ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับเหตุผลในการถ่ายทอดความเชื่อ
-วิชาครูสำหรับกิจการแห่งความเชื่อ
-พระคัมภีร์  ธรรมประเพณี และอำนาจการสอนของพระศาสนจักร
-การใช้หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ในการสอน

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน

 

10.00 น.

คาบที่ 5 การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และพวกเขาจำพระองค์ได้
ตอน “บิปัง”  (ลก 24: 35) การรับใช้ความจริงในชุมชนของพระศาสนจักร

บ่าย

แบ่งกลุ่มแสวงบุญในมหาวิหารเพื่อประกาศความเชื่อ รับศีลอภัยบาป  และนมัสการศีลมหาสนิท

16.30 น.

พระสังฆราชสอนคำสอนแยกกลุ่ม

18.00 น.

พิธีมิสซา

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน

 

09.30 น.

สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซา  ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

หมายเหตุ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส และคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จะเข้าร่วมงานชุมนุมฯ นี้ทั้ง 4 วัน พระสงฆ์  นักบวชและครูคำสอนอีก 46 คน  ร่วมงาน 2 วันหลัง

Home