สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเขียนสมณลิขิต แสงสว่างแห่งความเชื่อ (Lumen Fidei) ถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร ผู้ถวายตน และสัตบุรุษฆราวาส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.2013 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก และได้ประกาศเป็นทางการตอนเที่ยง  วันที่ 5 กรกฎาคม นี้

พระสมณลิขิต แสงสว่างแห่งความเชื่อ กล่าวถึง ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรว่าเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้ พระองค์ตรัส ว่า “เราเข้ามาในโลกเป็นแสงสว่าง เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในเราไม่อยู่ในความมืด” (ยน. 12:46) นักบุญเปาโลใช้ภาพลักษณ์เดียวกันว่า “พระเจ้าผู้ตรัสว่า ‘ให้แสงสว่างส่องออกมาจากความมืด’ ก็เป็นผู้ทรงฉายแสงเข้าสู่จิตใจของเรา” (2 คร. 4:6)

ในสมัยใหม่ บางคนคิดว่าแสงสว่างนี้เหมาะสมกับสังคมเก่า แต่ไม่มีประโยชน์กับสมัยใหม่ เพราะเข าภูมิใจกับการมีเหตุผล และมีวีธีทางใหม่มุ่งสู่อนาคต เขาวิจารณ์ศาสนาคริสต์ว่าขัดขวางมนุษย์ชาติสู่อนาคต

“ในปีแห่งความเชื่อ ที่เราเริ่มในโอกาสฉลอง 50 ปี ของการเปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ซึ่งชัด  เจนว่า วาติกันทื่ 2 เป็นสภาสังคายนาแห่งความเชื่อ ฟื้นฟูความเชื่อของเราในพระเจ้า ในพระเยซูคริสตเจ้า ถึงศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเรา ทั้งฐานะพระศาสนจักรสากล และฐานะส่วนตัว เรารู้ ว่าพระพรของพระเจ้านี้ ต้องได้รับการหล่อเลี้ยง และทำให้เข้มแข็งจนกว่าสามารถนำทางจาริกแสวงบุญแก่พระศาสนจักร สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ช่วยให้แสงสว่างแห่งความเชื่อส่องสว่าง ประ สบ การณ์มนุษย์จากภายใน ช่วยเราชายและหญิงในปัจจุบันแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ความเชื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกมิติ” (ข้อ 6)

เนื้อหา แบ่งเป็น 4 บท (60 ย่อหน้า) ดังนี้

บทที่ 1  เราเชื่อในความรัก
(เทียบ 1 ยน. 4:16)
กล่าวถึง อับราฮัมบิดาในความเชื่อ (8-11)  ความเชื่อของอิสราเอล (12-14)  ความสมบูรณ์ของความเชื่อคริสตชน (15-18) ความรอดพ้นอาศัยความเชื่อ (19-21) รูปแบบความเชื่อของพระศาสนจักร (22)

บทที่ 2  ถ้าท่านไม่เชื่อมั่น ท่านจะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ (เทียบ อสย. 7:9)
กล่าวถึง ความเชื่อและความจริง (23-25) ความรู้เรื่องความจริงและความรัก (26-28) ความเชื่อจากการได้ยินและได้เห็น (29-31) การเสวนา ระหว่างความเชื่อและเหตุผล (32-34)  ความเชื่อและการแสวงหา พระเจ้า (35)  ความเชื่อและเทววิทยา (36)

บทที่ 3  ข้าพเจ้ามอบสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมาให้กับท่าน (เทียบ 1 คร. 15:3)
กล่าวถึง พระศาสนจักร มารดาแห่งความเชื่อของเรา (37-39)  ศีลศักดิ์สิทธิ์และการมอบความเชื่อ   (40-45) ความเชื่อ บทภาวนา และบัญญัติ 10 ประการ (46) เอกภาพและบูรณาการแห่งความเชื่อ (47-49)

บทที่ 4  พระเจ้าทรงจัดเตรียมเมืองไว้ให้พวกเขาแล้ว (เทียบ ฮบ. 11:16)
กล่าวถึง ความเชื่อและความดีส่วนรวม (50-51) ความเชื่อและครอบครัว (52-53) แสงสว่างสำหรับชีวิตในสังคม (54-55) ความบรรเทาใจ และพละกำลังท่ามกลางความทุกข์ (56-57)

เธอเป็นสุขที่เชื่อ (เทียบ ลก. 1:45) สมเด็จพระสันตะปาปาทรงจบสมณลิขิตด้วยบทภาวนาถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร และมาร ดาแห่งความเชื่อของเรา (59-60) ให้เชื่อในความรัก เป็นพิเศษในเวลาถูกทดลอง

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์

Home