วันเสาร์ที่  18  พฤษภาคม ค.ศ. 2013  วันภาวนาเตรียมสมโภชพระจิตเจ้า เป็นเหตุการณ์สำคัญที่  3 ในปีแห่งความเชื่อ  ซึ่งเป็นวันฉลองกิจกรรมฆราวาสแพร่ธรรม  ที่จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสกับสัตบุรุษมากกว่า 200,000 คน และตอบ 4 คำถามที่ถามพระองค์ ผมขอสรุป (ตามเนื้อที่จำกัดของคอลัมภ์)  ดังต่อไปน

คำถามที่ 1พระองค์ได้รับความเชื่อมั่นคงในชีวิตอย่างไร
คำถามที่ 2จะทรงแนะนำเราให้แต่ละคนเอาชนะสิ่งที่ทำลายความเชื่อในสมัยปัจจุบัน  เผยแผ่ความเชื่ออย่างมีผลอย่างไร
คำถามที่ 3เราจะดำเนินชีวิตในพระศาสนจักรที่ยากจน เพื่อคนยากจนได้อย่างไร คนที่กำลังมีความทุกข์จะรักษาความเชื่อได้อย่างไร
คำถามที่ 4ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกกิจกรรมฆราวาส จะช่วยพระศาสนจักรและช่วยสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผ่านวิกฤติสำคัญที่มีผลกระทบด้านจริยธรรมในสังคมได้อย่างไร


ตอบคำถามแรก   พระองค์ตรัสตอบว่า  ได้รับพระพรนี้และเติบโตในครอบครัว เป็นพิเศษจากย่าที่สอนคำสอนเรื่องพระเยซู  จำเหตุการณ์วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ย่าให้คุกเข่าและสอนว่า “พระองค์สิ้นพระชนม์  แต่พรุ่งนี้จะกลับคืนชีพ”

ตอบคำถามที่สอง   พระองค์ตรัสตอบว่า  เมื่อเรามั่นใจตนเองมากเกินไป  ยิ่งทำให้ความเชื่อเปราะบาง  วิธีการรักษาความเชื่อมี 3 คำ คือ
พระเยซูเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเรามุ่งหน้าจัดการโดยปราศจากพระองค์  งานจะปราศจากทิศทาง

การภาวนาพระเจ้าทรงมองดูเรา เมื่อพ่ออยู่หน้าตู้ศีลมหาสนิท  พ่อได้รับกำลังใจ  เมื่อคิดว่าพระองค์กำลังมองพ่อ จะได้รับพละกำลังและความช่วยเหลือ ให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์

การเป็นประจักษ์พยาน (witness)เราสื่อสารความเชื่อได้โดยอาศัยการเป็นประจักษ์พยานเท่านั้น นั่นหมายถึงความรัก ไม่ใช่ด้วยความคิดเห็นส่วนตัว แต่ด้วยพระวรสาร  ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูในพระวรสารอาศัยพระจิตเจ้า

ตอบคำถามที่สาม   เมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวรสาร  เราก็ปฏิบัติส่วนของเรา  พระศาสนจักรมิได้เป็นขบวนการทางการเมือง  และไม่มีโครงสร้างจัดการที่ดี  เรามิใช่  NGO เราต้องดำเนินชีวิตตามพระวรสาร  เป็นพยานถึงความเชื่อ  เพื่อให้สังคมเป็นอาณาจักรพระเจ้า  เป็นพยานถึงความรักฉันพี่น้อง  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity) แบ่งปันช่วยเหลือกัน เรามีวิกฤติเศรษฐกิจ  แต่เป็นวิกฤติภาษามนุษย์ อย่าปิดตัวเองในเขตวัด กับเพื่อนๆ ในหน่วยงาน  พระศาสนจักรต้องก้าวออกจากตน ดังที่พระเยซูเจ้าทรงสั่ง “จงออกไปทั่วโลก  ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15) เวลาก้าวออกไป  สิ่งสำคัญ เราต้องพร้อมที่จะพบปะกับผู้อื่น  เพราะความเชื่อคือการพบปะกับพระเยซูเจ้า  และเราต้องทำตามพระองค์  คือ พบปะกับคนอื่น

เรื่องความยากจน  สำหรับเราคริสตชน  ไม่ใช่เรื่องด้านวัฒนธรรม  ปรัชญา  และสังคม  แต่เป็นทางเทววิทยา  พระเยซูเจ้าทรงรับสภาพยากจน  มาเดินตามถนนกับเรา ฉะนั้น พระศาสนจักรยากจน เพื่อคนยากจน แบบพระเยซูเจ้า เราอาจติดจิตตารมณ์โลกียะ มากกว่าตามคำสอนของพระเยซู

ตอบคำถามที่สี่   การประกาศพระวรสารต้องมีคุณธรรม  2 ประการ  คือ กล้าหาญ  และอดทน (ยอมรับความทุกข์)  เราต้องสุภาพ  อ่อนโยน  ไว้ใจพระเยซูเจ้า  พ่อคิดถึงสถานการณ์ที่ประเทศปากีสถาน

ขอให้เราภาวนาเพื่อพี่น้องของเรา  ภาวนาทุกวันเพื่อพวกเขา
 

Home