กอร์ อูนุม เป็นคำภาษาละติน หมายถึง หน่วยงานหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก
 
เมตตาธรรม ทำให้เราสามารถเห็นพระพักตร์ของพระเยซูคริสตเจ้า ในคนยากจนและขัดสน พระองค์ทรงสอนว่า เมื่อเราหิว กระหาย โดดเดี่ยว ท่านได้มาช่วยเหลือเรา (เทียบ มธ 25.36)

อาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรง “มอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา” (1 ยน 3:16) ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรมีหลักฐานชัดเจนว่าได้มีความริเริ่มเกี่ยวกับงานเมตตามากมาย ในสมัยปัจจุบันบรรดาคริสตชนทั่วโลกเอาใจใส่คนยากจนและขัดสน ด้วยวิธีทางต่างๆ ตั้งแต่เป็นประจักษ์พยานชีวิตธรรมดาๆ จนถึงกิจการขององค์กรคาทอลิกมากมาย ความริเริ่มต่างๆ ของเมตตาจิตแบบคริสตชน ต้องแสดงถึงการอุทิศตนของพระศาสนจักร และความซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระเยซูเจ้า (ปอล ที่ 6 ปี 1972)

อัตลักษณ์
สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ทรงตรัสกับสมาชิกของ กอร์ อูนุม ใน ค.ศ. 1972 ว่า ดังนั้น เราจึงขอตั้งชื่อว่า กอร์ อูนุม ( Cor = หัวใจ  Unum = หนึ่งเดียว) แปลว่า หัวใจหนึ่งเดียว หัวใจที่เต้นเป็นจังหวะ พร้อมกับหัวใจของพระคริสตเจ้า ผู้มีใจเมตตาสงสารผู้หิวกระหาย จึงทรงช่วยเหลือพวกเขา แม้ความกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงกล่าวในที่ประชุม ปี 1984 ว่า “พวกท่านเป็นดวงตาที่มองความยากจน ท่านเป็นหัวใจที่มีเมตตาสงสารและปรารถนาช่วยเหลือผู้อื่นที่ขัดสน ท่านเป็นมือที่ยืนออกไปฉันพี่น้องและให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม”

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เขียนสมณลิขิต พระเจ้าคือ ความรัก (Deus caritas est)ว่า “ผู้ปฏิบัติงานเมตตาธรรมต่างๆ ของพระศาสนจักร แท้จริงก็คือ พระศาสนจักรเองในทุกระดับนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับวัด ระดับพระศาสนจักรแห่งใดแห่งหนึง หรือแม้แต่ระดับพระศาสนจักรสากล ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการเหมาะสมที่สุดที่สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ได้ทรงสถาปนาสมณสภา  Cor Unum ขึ้นให้เป็นหน่วยงานของสันตะสำนักรับผิดชอบในการปฐมนิเทศและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ทำงานด้านเมตตาธรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากพระศาสนจักรคาทอลิก (- - -) ณ วันนี้เฉกเช่นกับในอดีต พระศาสนจักรในฐานะที่เป็นครอบครัวของพระเจ้า ต้องเป็นสถานที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลือ และในขณะเดียวกันยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนพร้อมที่จะรับใช้ ผู้ที่อยู่นอกกรอบพระศาสนจักรที่ต้องการความช่วยเหลือ”

สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ทรงตั้งสมณสภา กอร์ อูนุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 1971 เพื่อการพัฒนามนุษย์และคริสตชน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยสมเด็จพระสันตะปาปา และเป็นเครื่องมือของพระองค์ ให้มีความริเริ่มพิเศษในกิจการช่วยเหลือ เมื่อมีภัยพิบัติ หรือการส่งเสริมพัฒนามนุษย์
2.เพื่อสนับสนุนการสอนคำสอนเรื่อง เมตตาธรรม และสนับสนุนสัตบุรุษให้เป็นพยานชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมต่อเมตตาธรรมที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
3.เพื่อสนับสนุนและประสานความริเริ่มองค์กรคาทอลิก โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมความร่วมมือฉันพี่น้องในด้านการพัฒนามนุษย์

กิจกรรม ของสมณสภานี้
?  ออกสารรณรงค์ในเทศกาลมหาพรต
?  ส่งเสริมสนับสนุนผู้อภิบาล ไตร่ตรองสมณลิขิต พระเจ้าคือองค์ความรัก
?  ส่งเสริมสนับสนุน การบริการแบบอาสาสมัคร
?  รับผิดชอบ ประสานงานองค์กรช่วยเหลือของคาทอลิก ระดับนานาชาติ  มากกว่า 160 องค์กร     เป็นพิเศษภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก
ปัจจุบัน พระคาร์ดินัล โรเบิร์ต ซาลา เป็นประธาน มีสมาชิกกรรมการ 41 คน ที่ปรึกษา 3 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน (Corunum @ corunum.va)

 

Home