สหพันธ์สภาบิชอปเอเชีย (FABC) ฉลองครบ 50 ปี (ค.ศ. 1970 -2020)  เมื่อวันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2022 ณ บ้านผู้หว่าน มีบรรดาบิชอป 29 ประเทศในทวีปเอเชีย 140 คน ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพระสงฆ์ นักบวช   และฆราวาส ประมาณ 60 คน คณะกรรมการได้ออกเอกสารทางการ เรียกว่าBANGKOK DOCUMENT เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2023  ชื่อ การเดินทางร่วมด้วยกัน ในฐานะประชาชาติของเอเชีย

เนื้อหา
แบ่งเป็น 5 ภาคคือ 
1. การเดินทางร่วมกัน    
2. การมองดู 
3. วินิจฉัยแยกแยะ 
4. มอบของขวัญของเรา 
5. เดินทางเส้นทางใหม่

ภาคแรก (ข้อ6-22) เป็นการตอบสนองการเรียกให้ก้าวเดินไปด้วยกัน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ  ความสนิทสัมพันธ์  การมีส่วนร่วม และพันธกิจ

ภาคสอง การมองดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเอเชีย (ข้อ 23 -65) มี  9 ประเด็น คือ
ก. แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย และชนพื้นเมือง ที่ต้องออก
     จากถิ่นกำเนิด
ข. ครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานของสังคม
ค. บทบาทสตรี ที่มีวิวัฒนาการในสังคมเอเชียเปลี่ยนแปลง
   อย่างรวดเร็ว
ง. เรื่องเพศสภาพ  ในพระศาสนจักร และสังคม
จ. เยาวชน กำลังเผชิญโลกใหม่
ฉ. ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตัล
ช. การส่งเสริมเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ท่ามกลางการ
     พัฒนาเมือง และโลกาภิวัตน์
ซ. วิกฤติสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายต่อโลก  บ้านสู่รวม
     ของเรา
ฌ. การเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ เพื่อนำความเป็นหนึ่ง
   เดียวกัน และสันติภาพในทวีปเอเชีย

ภาคสาม การวินิจฉัยแยกแยะ  สิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสกับเรา ใน 9 ประเด็น (ข้อ 66 -118) จำเป็นต้องฟื้นฟูโปรแกรมการอบรมทั้งเริ่มต้น  และการอบรมต่อเนื่องสำหรับบาทหลวง สามเณร เพื่อส่งเสริมพระศาสนจักรแบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทผู้นำฆราวาส  สตรี  และผู้ถวายตน
ภาคสี่ การมอบของขวัญของเรา วัฒนธรรมเอเชียและจิตวิญญาณ (ข้อ 119 - 137)  เรายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเกี่ยวกับการเสวนาระหว่างวัฒนธรรมที่ควรดำเนินการต่อไป ( ข้อ136 )

 

ภาคที่ห้า การเดินบนเส้นทางใหม่ (ข้อ138 - 162) มี 5 ประการ  คือ
ก. จากการแสดงออกแบบต่างแดนไปสู่การประกาศพระวารสารที่มีการเข้าในวัฒนธรรม(ข้อ141-147)
ข. จากวิถีชุมชนวัด สู่วิถีชุมชนมนุษย์ขั้นพื้นฐาน  (ข้อ148-149)
ค. จากการเสวนา สู่การก้าวเดินไปด้วยกัน  (ข้อ150 -153)
ง. จากการประกาศ สู่การเล่าเรื่อง  (ข้อ154 -155)
จ. จากเส้นทางที่แตกไป สู่การอธิบายที่มีความสำคัญใหม่ (ข้อ156-162)

สรุป (ข้อ163 -167)  เราต้องเป็นประจักษ์พยานชีวิตแห่งความรักแบบพระเยซูในวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับต่างวัฒนธรรม  ต่างความเชื่อ เพื่อชุมชนที่ดีกว่านี้ ในทวีปเอเชียของเรา

                                                                                                                                     ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  รายงาน

หมายเหตุ
https://fabc.org/ แปลเป็นภาษาไทย และ จัดพิมพ์ทั้ง ไทย- อังกฤษ แล้ว