Licas.news 24 เมษายน 2023

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เตือนใจศาสนบริการฆราวาสของพระศาสนจักร “อย่าอ้างอิงตนเอง” แต่จงเปลี่ยนแปลงสังคม  โดยการนำคุณค่าคริสตชนเข้าไปในโลก”

วันที่ 22 เมษายน 2023  พระสันตะปาปาได้ตรัสกับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ของหน่วยงานเพื่อฆราวาส ครอบครัว  และชีวิต ที่นครวาติกัน

“จงเต็มใจรับใช้พี่น้อง เหมือนรับใช้พระคริสตเจ้าในพวกเขา” เป็นแรงจูงใจที่ต้องให้แรงบันดาลใจสัตบุรุษผู้มาทำงานของพระศาสนจักร

เมื่อตรัสถึงศาสนบริการพระศาสนจักรโดยทั่วไป ความคิดไปทันทีถึงศาสนบริการ  “ผู้ได้รับการแต่งตั้ง”  เช่น ผู้อ่านพระคัมภีร์  ผู้ช่วยพิธีกรรม และครูคำสอน

อย่างไรก็ดี  ศาสนบริการที่ได้รับการแต่งตั้ง  “มิได้หมายถึงงานทั้งหมดของพระศาสนจักร ซึ่งกว้างกว่า และตั้งแต่ชุมชนคริสตชนสมัยแรก  หมายถึงทุกคนผู้มีความเชื่อ ผู้ได้รับศีลล้างบาป  พระคุณของพระจิตเจ้า และศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ เป็นรากของสมณศักดิ์สงฆ์สามัญ ของสัตบุรุษทุกคน  ซึ่งแสดงออกมาในศาสนบริการนี้

ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาป ฆราวาส นักบวช ผู้แต่งงาน บาทหลวง  ผู้ถือโสด ล้วนเป็นคริสตชน  ผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า  ดังนั้นจึงถูกเรียกร้องให้มีส่วนในพันธกิจของพระศาสนจักร โดยผ่านศาสนบริการเฉพาะเจาะจง

ศาสนบริการของฆราวาส  มีรากมาจากพระพรพิเศษที่พระจิตเจ้าแจกจ่ายภายในประชากรของพระเจ้าสำหรับการสร้างพระศาสนจักร

ศาสนบริการของพระศาสนจักรไม่สามารถถูกลดมาเป็นศาสนบริการเฉพาะที่ได้รับการแต่งตั้ง  แต่ควรรวมพื้นที่กว้างไกลออกไป

นอกจากศาสนบริการที่ได้รับการแต่งตั้ง การบริการเสริม และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติอื่นๆ ฆราวาสสามารถทำได้ แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในหน้าที่ประกาศก  และการปกครองของพระคริสตเจ้า มิใช่เฉพาะภายในพระศาสนจักรเท่านั้น แต่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาดำรงชีวิตด้วย  การบริการเหล่านี้ในพระศาสนจักร ต้องไม่เป็นการอ้างอิงตนเอง และมี 2 สิ่งพื้นฐานร่วมกัน คือ “พันธกิจและการบริการ”

พ่อขอเน้นว่ารากของคำว่าศาสนบริการ มีคำ Minus ซึ่งหมายความว่า Minor แปลว่า เล็กๆ และพระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า บรรดาผู้ออกคำสั่งควรทำตนเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุด มิฉะนั้น พวกเขาไม่รู้วิธีออกคำสั่ง มันเป็นรายละเอียดเล็กๆ แต่สำคัญยิ่งใหญ่  บรรดาผู้ติดตามพระเยซูเจ้า อย่ากลัวที่จะทำตนเองเล็กๆ เพื่อรับใช้ผู้อื่น

พระเยซูเจ้าได้สอนเราจริงๆ ว่า  “ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” (มธ 20:20-27)