พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พบกับบรรดาผู้นำด้านพิธีกรรมระดับสังฆมณฑลท ี่มาจากทั่วโลก มารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยนักบุญอัลแซลม์ ที่กรุงโรม ระหว่าง 16-20 มกราคม 2023  แรงบันดาลใจมาจากสมณลิขิต  Desiderio Desideravi (มิถุนายน 2022) พระองค์ได้ให้ข้อคิดแก่บรรดานา ยจารีต (Masters of Ceremonies) ผู้รับผิดชอบพิธีกรรมในสังฆมณฑล    แต่ข้อคิดนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ร่วมมิสซาด้วย

1.ความสำคัญของความเงียบ “พ่อขอให้จัดเวลาเงียบ เป็นพิเศษก่อนพ ิธี...ความเงียบช่วยเราให้มีสมาธิกับสิ่งที่เรากระทำ เตรียมตัวสะท้อนพระวาจาพระเจ้าที่เราฟัง การทักทายกันก็ดี แต่การพบปะกับพระเยซู ให้ความหมายแก่เราด้วย เราต้องเงียบ”

2.สิ่งมหัศจรรย์ (Wonder) หมายถึงการพบปะพระเจ้า เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับสัตบุรุษ ระหว่างพิธีกรรม  เพื่อให้พวกเขาอัศจรรย์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีที่ปรากฏแก่สายตา มากกว่าโฟกัสที่ความปีติ หรือความพอใจ การจัดมิสซาต้องให้มีที่สำหรับสิ่งมหัศจรรย์ที่สัตบุรุษสามารถมีประสบการ ณ์ระหว่างพิธี  การพบปะกับองค์พระผู้เป็นเจ้า  ให้ท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจ

3.ที่สำคัญควรจัดให้ประชากรของพระเจ้า จุดประสงค์สำคัญ ต้องส่งเสริมให้ประชากรของ พระเจ้ามีส่วนร่วมแบบมีผล “เราต้องรักษาความ ดีของชุมชน การเอาใจใส่อภิบาลสัตบุรุษต่อหน้าเรา  นำประชากรไปหาพระคริสต์  และนำพระคริสต์มาสู่ชาวบ้าน  จุดประสงค์สำคัญข้อนี้ เป็นเป้าหมายเมื่อเราเตรียมและนำพิธี หากเราละเลย  เราจะมีพิธีสวย แต่ขาด พลัง ปราศจากรสชาติ  ปราศจากความหมาย เพราะเหตุว่าพิธีไม่สัมผัสหัวใจของประชากรของพระเจ้า..พิธีที่ไม่ประกาศข่าวดี  ไม่ใช่ของแท้
นายจารีตไม่ควรเดินเด่นกว่าบิชอป  และพระสงฆ์ที่เป็นประธานพิธีกรรม   ยิ่งนายจารีตซ่อนตัวยิ่งดี  เห็นเขายิ่งน้อย ยิ่งดี”

4.การเรียนรู้พิธีกรรมด้วยการเจริญชีวิต ด้วยการประกอบพิธี  “เวลา เราเป็นเด็กช่วยมิสซา เราเรียนรู้อย่างไร ก็โดยการมองดูรุ่นพี่ช่วยมิสซา การอบรมจะได้ผล ก็เมื่อทุกคนร่วมพิธี เจริญชีวิต หลายปี จึงเข้าใจใน  สิ่งที่เขาปฏิบัติ  เหมือนวงออเคสตร้า ทุกคนต้องรู้ส่วนของตนเอง แล้วพิธีกรรมจึงเป็นการประสานเพลงแห่งการสรรเสริญ”

5.บทเทศน์ที่ดีและสั้น พระสันตะปาปาทรงแนะนำเน้นพระสงฆ์เทศน์ “ขอให้พระสงฆ์ทุกองค์พยายามเตรียมเทศน์” บ่อยครั้ง พ่อได้ยินบางคน กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไปวัด ร่วมมิสซา...คุณพ่อสอนปรัชญา 40-45 นาที’  ไม่ควรเกิน 8-10 นาที  ให้ข้อคิดหนึ่ง  ความรู้สึก และภาพลักษณ์     เพื่อให้สัตบุรุษเอาบางสิ่งกลับไปบ้าน การเทศน์ไม่ใช่การประชุม  แต่เป็นส่วนของพิธีกรรม...เราต้องภาวนา...เตรียมเทศน์ ด้วยจิตใจเยี่ยงอัครสาวก”
 
                                                                                                                                       ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
                                                                                                                                       Aleteia, 15 กุมภาพันธ์