เป็นธรรมเนียมของเราคาทอลิก ที่มีการเสก (Blessing) สายประคำ รูปพระ ไม้กางเขน เสกน้ำ เสกวัด เสกอาคาร บ้านใหม่ โรงงาน เมล็ดพันธุพืช เสกรถยนต์ ฯลฯ

 ขอทำความเข้าใจความหมายของการเสก ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ Blessing แปลว่า การอวยพร แต่เราใช้ว่า “เสก” กันจนชิน  อาจทำให้หลายคนเข้าใจความหมายไม่ตรงกัน

 ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  กล่าวถึงสิ่งคล้ายศีล  (Sacramentalia) ดังนี้

“พระศาสนจักรตั้งสิ่งคล้ายศีล เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ศาสนบริการ   แก่รูปแบบชีวิต  และสภาพแวดล้อมของชีวิตคริสตชนต่างๆ หลากหลายมาก  รวมทั้งแก่ของใช้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วย   ตามข้อกำหนดด้านงานอภิบาลของบรรดาพระสังฆราช  สิ่งคล้ายศีล เหล่านี้ยังอาจตอบสนองความต้องการ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประชากรคริสตชนเฉพาะของท้องที่ และช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง สิ่งคล้ายศีลย่อมประกอบเสมอด้วยบทภาวนา  พระวาจาซึ่งบ่อยๆควบคู่กับเครื่องหมายชัดเจน เช่น การปกมือ เครื่องหมายกางเขน การพรมน้ำเสก (ซึ่งชวนให้ระลึกถึงศีลล้างบาป) (ข้อ 1668)

“สิ่งคล้ายศีลไม่ประทานพระหรรษทานของพระจิตเจ้าเหมือนกับศีลศักดิ์สิทธิ์  แต่ใช้คำอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร  เตรียมเราไว้เพื่อรับพระหรรษทาน และช่วยเราให้พร้อมที่จะร่วมงานกับพระหรรษทาน  “สำหรับบรรดาผู้มีความเชื่อที่เตรียมพร้อมอย่างดี แทบทุกเหตุการณ์ในชีวิตย่อมรับความศักดิ์สิทธิ์จากพระหรรษทานของพระเจ้าที่หลั่งไหลมาจากพระธรรมลำลึกปัสกา แห่งการรับทรมานการสิ้นพระชนม์  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์  และสิ่งคล้ายศีลทั้งหลายย่อมได้รับประสิทธิผลของตนจากพระธรรมล้ำลึกนี้เอง  จึงแทบไม่มีการใช้วัสดุใดๆอย่างถูกต้องที่ไม่อาจบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์  และสรรเสริญพระเจ้า “ได้” (ข้อ 1670)

เพราะฉะนั้น การเสกสายประคำ ไม่จำเป็นครับแต่เป็นวัฒนธรรมของเราคาทอลิก ที่ให้ความเคารพยิ่งขึ้นและเป็นวิธีให้เราได้รับพระพร  การให้อภัย สันติสุข

                                                                                                                                               ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์