หลายเดือนก่อน  ผมได้เทศน์เรื่องน้ำตาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงรับความทุกข์เพราะความผิดของเรา การลงโทษที่นำสันติสุขมาให้เรา  กลับตกอยู่กับพระองค์  (ดู อสย 53:5)นี่มากกว่าแค่อารมณ์ความรู้สึก  แต่เป็นเรื่องเตือนใจว่าพระองค์แคร์  และพระองค์ทรงแบกภาระของเรา

ในพระคัมภีร์ มี 3 ครั้ง ที่พระเยซูเจ้าทรงกันแสง(ร้องไห้)
1. การกลับคืนชีพของลาซารัส  “พระเยซูเจ้าทรงกันแสง” ( ยน 11:35)
2. ขณะพระเยซูเจ้าเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม  พระองค์ทอดพระเนตรเมืองนั้นแล้วทรงกันแสง” (ลก 19:41)
3. “ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้  พระองค์ทรงอธิษฐาน ทูลขอ คร่ำครวญ และร่ำไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นความตายได้” (ฮบ. 5:7)

แต่ละเรื่องอยู่ใกล้วาระสุดท้ายในชีวิตของพระเยซู  แต่ละตอนก็เผยแสดงสิ่งที่กระทบพระเจ้าผู้ทรงรักเรามาก  น้ำตาของพระองค์ เตือนใจเราว่าพระองค์ทรงรักบรรดาคนบาป

คริสตีน่า จอย โฮมส์  ได้เขียนบทประพันธ์  ผมขอถอดความเป็นภาษาไทย 
ข้าพเจ้าได้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า  ประทานความรัก แต่พระองค์ได้มอบน้ำตา
ข้าพเจ้าได้ถามพระองค์ทำไมพระองค์ให้น้ำตาแก่ข้าพเจ้า  พระองค์ได้พาข้าพเจ้าย้อนเวลากลับไป
+  เมื่อทรงอยู่บนโลก พระองค์เสด็จไปหาลาซารัส เพื่อนรัก กำลังนอนอยู่ในหลุมศพ
     พี่น้อง และเพื่อนบ้านเศร้าโศก พระองค์ทรงยืนที่นั่น ทรงกันแสง “ดูซิ  พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร” (ยน 11:36)

+  แล้วพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไป  วันที่ประชาชนร้องต้อนรับพระองค์แบบกษัตริย์
   แต่พระองค์ได้เห็นกรุงเยรูซาเล็ม  ก็ทรงกันแสง

+  และพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไป บัดนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน  ณ ภูเขามะกอกเทศ
   พระองค์ทรงอยู่ในความทุกข์กังวลอย่างสาหัส จึงทรงอธิษฐานอย่างมุ่งมั่นยิ่งขึ้น
   พระเสโท(เหงื่อ)  ตกลงบนพื้นประดุจหยดโลหิต” (ลก:22:44)
   ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระองค์กันแสง
   พระองค์ภาวนาให้ข้าพเจ้า  เพราะทรงรักข้าพเจ้า

เหตุผลที่พระองค์ทรงร้องไห้
1. เมื่อทรงเห็นผู้ที่พระองค์ทรงรัก  เสียใจ  ที่หลุมศพของลาซารัส พระองค์ทรงทำเครื่องหมายอัศจรรย์ให้ลาซารัสกลับคืนชีพ
2. เมื่อทรงเห็นบาปของมนุษยชาติ  พระองค์ปรารถนาให้เรากลับใจ
3. เมื่อทรงภาวนาในสวนมะกอกเทศ ก่อนถูกตรึงกางเขน  ทรงปรารถนาให้เราต้อนรับพระองค์  เข้ามาในชีวิต

                                                                                                                                           ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
                                                                                                               สรุปจาก Enjoyingthejourney.org ,Jan 2021
                                                                                                                                           Aleteia 12/1/2020