คณะสงฆ์ต่างประเทศแห่งมิลาน (P.I.M.E.) เป็นพระสงฆ์พื้นเมืองชาวอิตาเลียน (ประมาณ 550 คน) ที่ทำงานธรรมทูต  เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศต่างๆ  18  ประเทศ  ที่มีจำนวนคริสตชนจำนวน น้อย และช่วยงานของพระศาสนจักรท้องถิ่น พระสังฆราชอันเจโล  รามาซอตติ เป็นผู้ก่อตั้งคณะ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393)  ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี คณะปีเมได้เข้ามาทำงาน ในประเทศไทย  เมื่อ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515)  โดยคำเชิญของพระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์  สังฆมณฑลเชียงใหม่  ปัจจุบันมีสมาชิก  12 ท่าน ทำงานในประเทศไทย

งานในความรับผิดชอบ
1.วัดพระคริสต์แสดงองค์ อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่(ตั้งแต่ 1  มกราคม  ค.ศ. 1974)
2.วัดแม่พระมหาการุณย์  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี(1 เมษายน ค.ศ. 1986)
3.วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล  อ.งาว จ.ลำปาง(7  กันยายน ค.ศ. 1986)
4.ศูนย์เข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ นักบุญคริสตินา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5.วัดคาทอลิกพระจิตเจ้า อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย(กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990)
6.ศูนย์ยอแซฟบรรเทา (ศูนย์ช่วยคนพิการแขน – ขา และลำตัว)  อ.เมือง จ.แพร่  
   (2  พฤษภาคม ค.ศ. 1998)
7.คณะธรรมทูตไทย  (Thai Missionary Society) (17  สิงหาคม ค.ศ. 1989)

งานที่เคยรับผิดชอบ
1.วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จ.แพร่(ค.ศ. 1976 – เมษายน  ค.ศ. 2003)
2.วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  อ.เมือง จ.ลำปาง(ค.ศ. 1980 – 7  พฤษภาคม
   ค.ศ. 2011)
3.วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ   (คุณพ่อปีเอโตร  อูร์บานี)
4.อาจารย์ที่วิทยาลัยแสงธรรม  คุณพ่อซิลวาโน มากิสตราลี และคุณพ่อปีเอโตร อูร์บานี
5.วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง(ค.ศ. 1989 – 1 พฤษภาคม 
   ค.ศ. 2000)

ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มีคณะธรรมทูตปีเม ในพระศาสนจักรยาวนานถึง  162 ปี มี สมาชิกมาประกาศข่าวดีในประเทศไทย  ครบปีที่  40  ขอบคุณพระสงฆ์และภราดาปีเม     เป็นพิเศษ  คุณพ่อ (ปู่) โจวันนี ซิมบัลดี ที่มาเป็นประจักษ์พยานชีวิตธรรมทูตแก่ชาวลาหู่ อาข่า  ปกาเกอะญอ ได้เป็นแบบอย่างชีวิตแก่เราในเรื่องงานธรรมทูตแก่คนต่างความเชื่อ  การสอนคำสอน  การอบรมครูคำสอน การตั้งกลุ่มคริสตชน  และโครงการศูนย์เกษตร  เพื่อ เป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

“พระเจ้าของท่านทรงอวยพรทุกสิ่งที่ท่านทำ  พระองค์ทรงดูแลท่านเมื่อเร่ร่อน  ผ่านถิ่นทุรกันดารกว้างใหญ่ไพศาลนี้... พระเจ้าของท่านทรงสถิตอยู่กับท่านตลอดสี่สิบปีเหล่านี้ ท่านไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลย”  (ฉธบ. 2:7)

ขอเชิญท่านมาร่วมพิธีมิสซา ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ศกนี้  เวลา  10.00 น.
 

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

Home