พระศาสนจักรเคยจัดการชุมนุมนานาชาติเรื่อง การสอนคำสอน 2 ครั้ง ที่กรุงวาติกัน ใน ค.ศ.2013 เกี่ยวกับภาคแรกของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the  Catholic  Church - 11 ตุลาคม 1992) และ ค.ศ. 2018  เกี่ยวกับภาคที่สองของหนังสือคำสอน เพื่อบริการครูคำสอนในการประกาศความเชื่อ  และการฉลองธรรมล้ำลึกคริสตชน (พิธีกรรม) หลังจากมีเรื่องการแพร่ระบาดทั่วโลก สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่กำลังจัดการชุมนุมนานาชาติ เรื่อง การสอนคำสอน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า” ในวันที่ 8-10 กันยายน ค.ศ.2022 ที่กรุงโรม

วัตถุประสงค์เพื่อทำให้การสอนคำสอน  และการอบรมศีลธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็คือ ภาค 3 ของหนังสือคำสอน  โดยเน้นชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้าที่ชาวคาทอลิกได้รับเรียกในแสดงการเลือกของตน ในเรื่องนี้ การบริการบรรดาครูคำสอนมีความสำคัญมาก ในการจัดโปรแกรมการอบรม  การก้าวเดินไปกับผู้อื่นให้เติบโตขึ้น

บุคคลเป้าหมาย คือบรรดาผู้รับผิดชอบในการสอนคำสอนในระดับชาติ ระดับแขวง  ระดับมิสซัง ตลอดจนบรรดาครูคำสอนผู้สนใจรับการอบรมส่วนตัว  และผู้สนใจจากทุกพระศาสนจักรที่รับประโยชน์ในโอกาสนี้

การลงทะเบียน ออนไลน์ที่ www.pcpne.va ภายใน  วันที่ 30 กรกฎาคม 2022 ข้อมูลอื่นๆติดต่ออีเมล office@pepne.va

กำหนดการ

วันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2022

16.00 น.

ภาวนาเปิดการชุมนุม

16.15 น.

ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสต์ โดยอาร์คบิชอป ริโน  ฟิซิเคลล่า  ประธาน PCPNE

16.45 น.

“พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพ” (กท 5:13)
การประกาศ  และชีวิตใหม่  (CCC 1691-1715)

18.00 น.

ศาสนบริกรดั้งเดิม  กระแสเรียกครูคำสอน

18.45 น.

แง่ซีนอดสำหรับการสอนคำสอนแบบประกาศข่าวดี   โดย พระคาร์ดินัล มารีโอ เกร็ก

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2022

8.30 น.

พิธีมิสซา ในมหาวิหารนักบุญเปโตร

10.00 น.

หัวข้อ อิสรภาพส่วนตัว และความตระหนักของพระศาสนจักร (CCC 1730 -1748 ;1776 -1785)

10.45  น.

บัญญัติ 10 ประการ  และความสุขแท้

16.00 น.

การแยกกลุ่มศึกษา ตามภาษา  5 หัวข้อ

18.00 น.

การแสดงวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2022

9.00 น.

ผู้สื่อข่าวที่ยินดี  (EG 168; CCC 2012-2031)

10.00 น.

การสอนคำสอนและศีลธรรม  (ประสบการณ์อภิบาล) ของ 3 คน

11.45 น.

เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรันซิส

อาร์บิชอปริโน ฟิซิเคลล่าได้ส่งจดหมายเรื่องนี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2022   และขอบคุณในความร่วมมือให้งานนี้บรรลุผลสำเร็จ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล