สันตะสำนักได้ประกาศ  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.2021 ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมอบให้สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ให้จัดเตรียม ฉลอง ปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2025

ประธานของสมณสภาฯ คืออาร์คบิชอป ริโน ฟิสิเคลล่า ได้พบกับบรรดาผู้บริหารของวาติกันเพื่อปรึกษากันเรื่องปียูบิลีที่จะมาถึงนี้

ธรรมประเพณีของเราคาทอลิก ปีศักดิ์สิทธิ์ หรือ ยูบิลี เป็นเหตุการณ์ทางศาสนา  ให้เป็นปีแห่งการให้อภัยบาป  ยกโทษบาป  เป็นปีแห่งการคืนดีกัน เวลาแห่งการกลับใจ  รับศีลอภัยบาป มีหัวข้อการฉลองพิเศษ เน้นความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  ความหวัง  ความยุติธรรม  การอุทิศตัวรับใช้พระเจ้า ด้วยความปีติยินดี  และในสันติกับบรรดาพี่น้องหญิงชาย  ปียูบีลี  เป็นปีขอพระคริสต์ผู้ทรงนำชีวิต  และพระหรรษทานสู่มนุษยชาติ

กำเนิดจากพระคัมภีร์  โมเสสได้กำหนดปีพิเศษสำหรับชาวยิว “ท่านจะต้องประกาศว่าปีที่ 50 นั้น เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ และประกาศการปลดปล่อยสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน ปีนั้นจะได้ชื่อว่า “ ปีเป่าเขาสัตว์” สำหรับท่านแต่ละคน จะได้รับที่ดินของตระกูลคืนมา แต่ละคนจะกลับไปยังครอบครัวของตน” (ฉธบ 25:10 )  พระเยซูเจ้าได้แสดงองค์เป็นผู้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า(เทียบ อสย 61:1-2; ลก 4:18-19)

ในพระศาสนจักร  สมเด็จพระสันตะปาปาบอนีฟาส ที่ 7 ได้ประกาศปียูบีลี ครั้งแรก ค.ศ.1300 ต่อมามีการฉลองทุก 100 ปี 50 ปี และ 25 ปี  เพื่อให้เราสมามารถฉลองปีศักดิ์สิทธิสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1994 นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศสมณลิขิต Tertio Millennio  adveniante (การมาถึงพันปีที่ 3 ) เตรียมฉลอง ปี ค.ศ.2000

วันที่ 29 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1998 นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศสมณโองการว่าด้วย ปีปิติมหาการุญ ค.ศ.2000

วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2001 ได้ประกาศสมณสาส์น เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ (Novo  Millennio Ineunte ) ถึงบรรดา  บิชอป บาทหลวง  นักบวช และมวลสัตบุรุษ ในวโรกาสปิดปี  “ปีติมหาการุญ 2000”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศ ปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม (8 ธันวาคม 2015 - 20 พฤศจิกายน 2016)  ปีเลาดาโตซี (2020 - 2021) โอกาสครบ 5 ปี ของสมณสาส์น  เลาดาโตซี เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ปีครอบครัว (19 มีนาคม 2021 - 26 มิถุนายน  2022) โอกาสครบ  5 ปี ของสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดี แห่งความรัก เกี่ยวกับความรักในครอบครัว

วันที่ 3 มกราคม 2022 ได้มีประกาศคำขวัญของปีศักดิ์สิทธิ์ 2025 คือ “การจาริกแห่งความหวัง”

                                                                                                                                               ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์