24 กันยายน 2021

บรรดาพระคุณเจ้า    หัวหน้าหน่วยงานสภาประมุขบาทหลวง มหาธิการิณี  มหาธิการ คณะนักบวช  ผู้นำชุมชน  ครู  ผู้จัดการศึกษา  สมาคม ผู้นำในการดูแลสุขภาพ ธุรกิจ เกษตร  ผู้นำกลุ่ม  องค์กร  และองค์การต่างๆ   พี่น้องชาย หญิง และเพื่อนๆ ในพระคริสต์

ปี เลาดาโต ซี พิเศษ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2021 ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านที่มีส่วนตอบรับการเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาให้เอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของเรา  และดูแลพี่น้องชายหญิงทุกคน  เป็นพิเศษที่เปราะบางที่สุด  และถูกทอดทิ้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 โป๊ปฟรังซิสได้มอบ Laudato si  Action  Platform  (LSAP)  เวทีแผนกิจกรรมเลาดาโตซี กิจการการกลับใจด้าน นิเวศ  7 ปี ( http:// laudatosi action platform.org )  กล่าวคือ เชิญเราให้ร่วมมือก้าวไปด้วยกัน 7 หมวด คือ  ครอบครัว  วัด - สังฆมณฑล     สถาบันการศึกษา  (โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ) โรงพยาบาล  และศูนย์ดูแลสุขภาพ  เศรษฐกิจ (ธุรกิจ สหกรณ์ ฟาร์ม ฯลฯ) หน่วยงานและกลุ่ม (ชุมชนนิเวศ  NGO ศูนย์สื่อมวลชน  มูลนิธิ ฯลฯ) นักบวชคณะ ต่างๆ โดยมีวิสัยทัศน์จากสมาณสาส์น  เพื่อให้เราก้าวเดินไปด้วยกัน 7 ปีนี้  และมีเป้าหมาย 7 ประการของเลาดาโตซี

กล่าวคือ   เสียงร้องคร่ำครวญของโลก  เสียงร้องคร่ำครวญของคนจน      เศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม

ชีวิตเรียบง่าย การศึกษาด้านนิเวศวิทยา   ชีวิตจิตด้านนิเวศวิทยา

การมีส่วนร่วมของชุมชน  ด้วยกิจการแบบมีส่วนรวม

LSAP ได้มองเห็น การมีส่วนร่วมก้าวเดิน  แบบต่อเนื่อง สู่เป้าหมายนี้ เราหวังจะสร้างขบวนการของประชาชนจากข้างล่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ดังที่โป๊ปฟรังซิส  ทรงแนะนำว่า “เราทุกคนสามารถร่วมมือกันเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการปกป้องดูแลสิ่งสร้าง ตามวัฒนธรรม  ประสบการณ์  ความคิดริเริ่ม  และความสามารถของแต่ละคน” (เลาโตซี,14)

ในนามของโป๊ปฟรังซิส  และในนามของหน่วยงานบริการการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์  แบบองค์รวม  ข้าพเจ้าขอเชิญท่าน  และชุมชนของท่านร่วมเวทีกิจการเลาดาโตซี  เพื่อตอบสนองวิกฤติเร่งด่วนของโลกที่เรากำลังเผชิญ  เราจะเรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน  ร่วมกิจการสร้างอนาคตที่ดีกว่าปัจจุบัน

วันที่ 4 ตุลาคม ฉลองนักบุญฟรังซิสอัสซีซี องค์อุปถัมภ์ของนิเวศวิทยา  เราจะเริ่มภาวนา 40 วัน และส่งเสริมการรณรงค์นี้

การสมัครร่วมเวทีนี้  เริ่มวันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 วันภาวนาโลก เพื่อคนจน ข้าพเจ้าขอเชิญท่านทุกคน  ร่วมเวที  LSAP นี้  และช่วยส่งเสริมด้วย
                                                                                                         ขอพระเจ้าอวยพร
                                                                                                         คาร์ดินัล ปีเตอร์ เติร์กสัน
                                                                                                         สมณมณตรี