เปิดเว็บไซต์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม www.thailiturgy.org ทำให้ทราบว่า มีงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ระดับนานาชาติ  ครั้งที่  50  ระหว่างวันที่ 10-17 มิถุนายน 2012 ณ  กรุงดับลิน  ประเทศไอร์แลนด์ (www.iec2012.ie)  หัวข้อ  “ศีลมหาสนิท ความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าและกับกันและกัน” มีบทเพลงประจำงานคือ  Though We are many  ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย  หลอมรวมกาย

        หัวข้องานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทครั้งนี้ มีรากฐานจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  เรื่องพระศาสนจักร

        การมีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ  (พิธีบิปัง) เราก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์  และกับกันและกัน “เพราะว่ามีปังก้อนเดียว แม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกัน”  (1 คร 10:17) ด้วยวิธีนี้  เราทุกคนเป็นสมาชิกของพระกายของพระองค์ แต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะต่างๆ กันของพระกายนั้น  (Lumen  Gentium 7) 

        คริสตจักรวิทยาของวาติกันที่  2 เป็นคริสตจักรวิทยาแห่งความสัมพันธ์ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2 ได้เคยอธิบายเรื่องนี้ต่อกรรมการบริหาร (Roman Curia) ใน ค.ศ. 1990 ว่า

        “ความสัมพันธ์ (Koinonia)  เป็นมิติหนึ่งในพระธรรมนูญ เรื่องพระศาสนจักร  และแสดงออกตั้งแต่การยืนยันความเชื่อสู่การเป็นประจักษ์พยานภาคปฏิบัติ  จากการถ่ายทอดข้อความเชื่อสู่โครงสร้าง ถูกต้องแล้ว  คำสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  ยืนยันเรื่องนี้ ...ปัญหาของความสัมพันธ์ด้านเทววิทยาและพระตรีเอกภาพ  ของสมาชิกสัตบุรุษทุกคนกับพระบิดา  พระบุตรและพระจิต  ซึ่งถูกไตร่ตรองได้ในความสัมพันธ์ของผู้มีความเชื่อ  รวมกันเป็นประชากรเดียวที่แลเห็นได้และเป็นสังคม  พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวสากลในความรักเมตตา ที่มีรากฐานในความเชื่อ ในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ทั้งผู้อภิบาลและสัตบุรุษได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งส่วนตัวและสังคม อาศัยบ่อเกิดแห่งพระหรรษทาน ความนอบน้อมเชื่อฟังพระจิตเจ้าแห่งความจริง  และความรัก”

        หัวข้อนี้ขับเคลื่อนอะไร
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทครั้งนี้ ต้องการเน้นให้ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางในชีวิตของพระศาสนจักร และพันธกิจสู่สังคม

        ในโลกมีชุมชนหลายรูปแบบ ทุกวันอาทิตย์ที่บรรดาคริสตชนมารวมกันเป็นครอบครัวของพระเจ้า ฟังพระวาจาและรับปังทรงชีวิต  และพยายามสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจึงหวังว่าจะพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
1.คริสตชนจะสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า (CCC 1244)
2.คริสตชนจะสัมพันธ์กันและกันยิ่งขึ้น
3.บรรดาพระสงฆ์มีหน้าที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ให้มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ก่อน  และจึงนำคนอื่นมาหาพระคริสตเจ้า
นอกนั้นยังมีประเด็น  การแต่งงานแบบคริสตชน, ชีวิตนักพรต, ศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป, ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวช่วยเหลือกัน, โลกที่กำลังทนทุกข์, คริสตจักรสัมพันธ์  และการภาวนาให้ผู้ล่วงลับ

        กำหนดการ มีวิทยากรทั้งพระสังฆราช  พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส ประมาณ 150 คน แบ่งปันกับผู้ใหญ่  เยาวชน  และรายการเฉพาะสำหรับเด็ก มีนิทรรศการ  มีการเดินจาริกแสวงบุญ สัมมนาเทววิทยา และดนตรี

        นักบุญองค์อุปถัมภ์ สำหรับงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทครั้งนี้  คือ นักบุญโคลัมบานุส (St. Columbanus) นักบุญแมรี่  แมคกิลลอบ ชาวสก๊อตผู้อพยพไปประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้สถาปนาเป็นนักบุญ  ในเดือนตุลาคม 2010 และบุญราศีมากาแร็ต  บอล ผู้สิ้นใจในคุกที่ดับลินเพื่อยืนยันความเชื่อ

        ขอคุณครูช่วยสอนเด็กและเยาวชนให้ตระหนักว่า  “พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนมชีพ ทรงสถิตในศีลมหาสนิท  และประทับอยู่กับเราในชีวิตประจำวัน” (พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาในเดือนนี้)
 

Home