พระคาร์ดินัล ยานฟรังโก ราวาซี ประธานสมณสภาเพื่อวัฒนธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้จัดประชุมนานาชาติ (ครั้งที่ 5) หัวข้อ  จิตใจ (Mind) ร่างกาย (Body) และวิญญาณ(Soul )ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้ส่งวีดีทัศน์คำปราศรัยของพระองค์  มีสาระสำคัญดังนี้

“การประชุมนี้ รวมการไตร่ตรองทั้งปรัชญา และเทววิทยา ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษในแวดวงการแพทย์ ขอบใจทุกคนที่อุทิศตนทั้งส่วนตัว และโดยอาชีพ เพื่อดูแลผู้ป่วย และช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ต้องการมากที่สุด  เราทุกคนขอบคุณบรรดาผู้ทำงานในทุกวันนี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส  ซึ่งหลายคนต้องเสียชีวิต  อย่างไรก็ดี มันท้าทายเราให้รู้สึกเป็นพี่น้องช่วยเหลือกันและกัน ด้วยเหตุนี้   เราสนใจแก่นของมนุษย์ เรียกร้องให้คิดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ ของผู้ป่วยทุกคน  โดยปราศจากการแบ่งแยก

หัวข้อการประชุมเน้น 3 เรื่องสำคัญคือ “ จิตใจ ร่างกาย และวิญญาณ” แตกต่างจากวิสัยทัศน์คลาสิกคริสตชน ที่เรารู้จักกันดีว่า บุคคลมนุษย์ประกอบด้วยกายและวิญญาณ เป็นเอกภาพที่แยกกันไม่ได้ และวิญญาณประกอบด้วยสติปัญญา และเจตนา (เทียบหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  ข้อ 1703-1705) กระนั้นวิสัยทัศน์นี้มิได้ผูกขาด (exclusive) ตัวอย่างนักบุญเปาโลกล่าวถึง “จิตใจ วิญญาณ และร่างกาย” (1 ธส 5:23) ปิตาจารย์ของพระศานจักร และนักคิดปัจจุบันหลายคนก็เห็นด้วย การแบ่ง “จิตใจ” แสดงมิติของตัวตนของเราว่า ทั้งสามสัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้

การเป็นอยู่ทางกายภาพแสดงออกในร่างกาย...เรามิใช่จิตบริสุทธิ์...ทุกสิ่งเริ่มจากร่างกายของเรา ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงความตาย  ความเชื่อคริสตชน  เชื่อในการกลับคืนชีพ  ประวัติศาสตร์การวิจัยทางแพทย์ทำให้เรา เข้าใจ และค้นพบตนเองของมนุษย์

การศึกษาจากวิทยาการหลายสาขา ทำให้เราชื่นชมพลวัตที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพร่างกายและที่อยู่อาศัย ระหว่างสุขภาพและอาหารบำรุงเลี้ยง  การกินที่ดีอยู่ดีทางร่างกายและจิตใจ  กับการเอาใจใส่ดูแลด้านชีวิตจิต  โดยอาศัยการภาวนาและรำพึง   และที่สุดระหว่างสุขภาพและความรู้สึกต่อศิลปะ และเป็นพิเศษดนตรี การเยียวยารักษาช่วยเราเหมือนสะพานระหว่างวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติ และแบบมนุษย์

การวิจัยในเรื่องพันธุศาสตร์  ที่มุ่งรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็ทำให้เกิดข้อคิดเรื่องศีลธรรม เช่นการนำไปใช้แบบผิดๆ ที่มีเป้าหมายชะลอกระบวนการแก่  หรือการยกระดับมนุษย์

วิทยาศาสตร์ คงไม่ค่อยสนเรื่อง “จิตใจ” แต่เรา(ศาสนา)สนใจเรื่องศีลธรรม ความอ่อนโยน ความเห็นใจ และความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  เรื่องการไม่มีสิ้นสุด และโพ้นธรรมชาติ เป็นเรื่องซับซ้อนและพึ่งพากัน

ประเพณีของยิว-คริสตชนและปรัชญากรีก กล่าวถึงวิญญาณ ซึ่งมีความหมายหลายหลาก แล้วแต่วัฒนธรรมและศาสนา   สิ่งที่เราได้รับมาคือวิญญาณเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดคุณลักษณะของสติปัญญา ความรัก และเจตนา รวมทั้งมโนธรรม

ขอพระเจ้าอวยพรงานของท่าน..นักบุญออกัสตินเคยกล่าวว่า “มนุษย์ช่างเป็นสิ่งลึกลับมหัศจรรย์มากทีเดียว” (คำสรรภาพ  เล่ม 4,14,22)

                                                                                                                                             ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์แปล
                                                                                                                 ( จาก เวปไซท์ Vatican: message 8/5/2021)