สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์นักศึกษาชาวฟิลิปปินส์ ที่กรุงโรม วันที่ 22 มีนาคม 2021
 
บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ของวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (กรุงโรม) ที่รัก
.
พ่อยินดีที่เราสามารถพบกัน ระลึกถึง 500 ปี แห่งการประกาศข่าวดีในประเทศฟิลิปปินส์ และมิสซาแรก ในวันปัสกา 31 มีนาคม ค.ศ.1561 และ ระลึกถึงการตั้งวิทยาลัยของท่าน วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1961 นักบุญยอห์น ที่ 23 ได้เสด็จไปที่วิทยาลัย วันที่ 7 ตุลาคม ปีนั้น จึงขอให้เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับ 60 ปี แห่งการอบรมพระสงฆ์ ซึ่งทำให้มีสามเณร และพระสงฆ์มากมายมีโอกาสเติบโตในฐานะสงฆ์ดั่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าเพื่อรับใช้ประชากรของพระเจ้าในประเทศฟิลิปปินส์
.
เมื่อเราคิดทบทวนโอกาสฉลอง ทำให้เราคิดถึง “เวลา” ซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา จึงต้องใช้ด้วยความรับผิดชอบ ต้องกตัญญูต่อพระองค์ ด้วยการทำงานให้ดี และมองอนาคตด้วยความหวัง
.
ประการแรก ให้เราคิดถึงอดีต ประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของทุกคน ทุกชีวิต การมองย้อนเวลาในอดีต กำเนิดของพระศาสนจักรในฟิลิปปินส์ คิดถึงความทรงจำ ติดตามรอยเท้าของบรรดาผู้มาก่อนเรา ต้นกำเนิดความเชื่อ เราต้องรู้สึกกตัญญู และประทับใจในทุกสิ่งที่ท่านได้รับ ทุกวันฉลองเป็นโอกาสให้พลิกดูอัลบั้มครอบครัว ระลึกว่าเรามาจากไหน ประสบการณ์ความเชื่อ ประจักษ์พยานพระวรสาร ที่สร้างเราที่อยู่ในวันนี้... โมเสสเคยกล่าวในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติว่า “จงจำใส่ใจ” (4:9) “จงดูอดีต อย่าลืมพระหรรษทานของพระเจ้า” จงจำรากกำเนิดของท่าน นักบุญเปาโลกล่าวกับทิโมธีว่า “จงระลึกถึงแม่ และยายของท่าน “ และจดหมายถึงชาวฮีบรู “จงระลึกถึงวันเหล่านั้นในสมัยแรก ระลึกถึงบรรดาผู้ได้ประกาศพระวรสารแก่ท่าน” ศาสนาคริสต์ ที่ปราศจากความทรงจำ ก็เป็นเหมือนหนังสือสารานุกรม ไม่ใช่วิถีชีวิต
.
ความทรงจำเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับประชาชนส่วนรวม และแต่ละคนด้วย เราควรคิดย้อนอดีตถึงสิ่งที่งดงาม และไม่งดงาม สิ่งที่ดี และไม่ค่อยดี แต่เห็นว่า เป็นพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า การไตร่ตรองอดีต ก็เตือนใจเราให้คิดถึงผู้ที่ได้ช่วยเหลือคนแรกให้รักพระเยซูเจ้า พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ปู่ย่าตายาย หรือผู้ปกครองที่เราเป็นหนี้ สำหรับพระพรยิ่งใหญ่นี้ สำหรับท่านที่เป็นพระสงฆ์ ให้คิดเป็นพิเศษถึงเวลาที่ค้นพบกระแสเรียก เวลาที่ตอบรับ และวันรับศีลบวช
.
เมื่อใดที่ท่านรู้สึกเหนื่อย และท้อใจ ผิดหวัง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคน จงมองย้อนอดีต ไม่ใช่เพื่อพบที่ลี้ภัย แต่ฟื้นสติแรงกระตุ้น และความรักแรกเหมือนประกาศกเยเรมีย์ (2:2)
.
การมองอนาคตในแง่บวก..ด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูจ้า และทำหน้าที่ตามกระแสเรียก ดุจเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า
.
ปัจจุบัน เป็นเวลาที่เราอยู่ในวันนี้ จงใช้เพื่อการกลับใจ และความก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้ากำลังเรียกเราในปัจจุบัน ไม่ใช่เมื่อวาน ไม่ใช่พรุ่งนี้...อย่าปฏิเสธ แต่จงน้อมรับ โดยถือว่าเป็นโอกาสที่พระเจ้ามอบให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ แม้บนไม้กางเขน
                                                                     ++++++++++
                                                                                                                                                   ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
                                                                                                                                         แปลสรุป 22 เมษายน 2021