สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสกับบรรดาบาทหลวงชาวเม็กซิโก ที่กำลังรับการศึกษาที่กรุงโรม  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2021 ณ ห้องเกรเมนตีน่า  วาติกัน การประกาศข่าวดีในช่วงการแพร่ระบาดโคโรน่า ไวรัส 2019 เป็นสิ่งท้าทายสังคมปัจจุบัน  ที่มีผลต่อการอบรมบาทหลวง  เราควรพยายามเลียนแบบพระเยซู  ในมุมมองแห่งความรัก 3 ประการ กล่าวคือ ความอ่อนโยน  การให้อภัย  และความเป็นพี่น้องกัน
1)มุมมองแห่งความอ่อนโยน (Tenderness)
พระเจ้า  พระบิดาของเรามองปัญหาในสังคม  เช่น ความรุนแรง ความไม่เสมอภาคในเศรษฐกิจ และสังคม การแบ่งขั้ว  การทุจริต และความหมดหวัง เป็นพิเศษในหมู่เยาวชน  ให้เราดูแบบอย่างของพระนางมารีย์พรหมจารี ผู้พร้อมด้วยความอ่อนโยนฉันแม่  ไตร่ตรองความรักของพระเจ้าที่ทรงต้อนรับทุกคน  โดยไม่แบ่งแยก ภาพของผู้เลี้ยงแกะที่ดี ในพระสงฆ์ทุกองค์ควรมีความเห็นอกเห็นใจ  ทั้งต่อแกะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ  ทั้งแกะที่หลงทาง  ความเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนโยน  และความใกล้ชิด  เป็นรูปแบบของพระเจ้า  รูปแบบของพระสงฆ์  ซึ่งบรรดาพระสงฆ์ที่ต่อสู้ด้วยความซื่อสัตย์  ละทิ้งน้ำใจของตนเพื่อพระเจ้า  โดยมีความรักแบบอภิบาล พร้อมเสมอที่จะอภิบาล และภาวนาให้ ไม่ปิดตัวในบ้านหรือในสำนักงาน  พยายามออกไปพบปะประชาชน ไม่มีปิดตัวและไม่ยึดสมณนิยม  (Clericalism) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นอกลู่นอกทาง

2)มุมมองแห่งการให้อภัยปรองดองกัน (Reconciliation)  ความลำบากของสังคมที่มีการขัดแย้ง
ความแตกต่างมากมาย  และการทุจริต  เราต้องสนใจ และพยายามเข้าใจวัฒนธรรมหลากหลาย ที่ส่งผลต่อประชาชนในสังคมและศาสนา  เป็นพิเศษต่อคนพื้นเมือง และความศรัทธาประชาชน  พระเจ้าทรงเรียกเรา  ผู้อภิบาลให้ช่วยเหลือพวกเขา ด้วยความเคารพ และสร้างสรรค์ ระหว่างบุคคล กลุ่ม และวัฒนธรรมชุมชน  “พระเจ้าทรงใช้เราให้เชิญชวนท่านทั้งหลาย... ว่า  จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2 คร 5:20) ในการอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม

3)มุมมองของความเป็นพี่น้องกัน (Fraternity) เพื่อเข้าใจสังคมโลกาภิวัตน์ และสื่อสารสังคม  เรา
ต้องมีเอกภาพ สร้างความเป็นพี่น้องกัน  ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม และชุมชนพระศาสนจักร  คอยให้กำลังใจ และนำสัตบุรุษให้รู้จักเคารพบ้านส่วนรวม  และสร้างโลกใหม่ ให้ร่วมมือกันทั้งหญิงชาย และผู้มีน้ำใจดี อ่านเครื่องหมายของกาลเวลา  เพื่อการอบรมถาวร  4 ด้าน คือวิชาการ จิตวิญญาณ ความเป็นมนุษย์ และการอภิบาล

เราต้องมีมโนธรรมที่มีสมดุล ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม ไม่ขาด ไม่ละเลย ในการปรับปรุงชีวิต อย่าแพ้การทดลองฝ่ายโลกียะ ซึ่งนำพาเราไปสู่บริโภคนิยม  และหนีความรับผิดชอบ

ขอให้เรารักษามุมมองของพระเยซู  ผู้รับใช้ผู้ทนทุกข์   ขอให้เลียนแบบนักบุญโยเซฟ ผู้รับใช้สุภาพ และเงียบสงบ    ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน  อย่าลืมสวดให้พ่อด้วย

                                                                                                                   ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์แปล (16/4/2021)
                                                                                 จากL’Ossersvatore Romano (ภาษาอิตาเลี่ยน) 30/3/2021 หน้า 8