ตามปกติเวลาเราคาทอลิก  สวดสายประคำ เรารำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า  และแม่พระ โดยมีข้อรำพึง 4 หัวข้อ คือ  พระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี  พระมหาทรมาน  สิริมงคล และธรรมลำลึกแห่งแสงสว่าง ที่พระศาสนจักรรับรอง

ใน ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม  2020 - 8 ธันวาคม 2021 ) ผมได้ค้นคว้าการสวดสายประคำกับนักบุญโยเซฟ (Rosary of Saint  Joseph) ทำให้พบธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี เป็นข้อรำพึงเกี่ยวกับบทบาทชีวิตของนักบุญโยเซฟ  เราสามารถนำมาสวดสายประคำ   .ในโอกาสพิเศษนี้ แม้มิได้รับการรับรองเป็นทางการ แต่มีบันทึกในพระวรสาร  จึงสามารถนำมาไตร่ตรอง และประยุกต์กับชีวิตปัจจุบันได้

1.การหมั้นกับพระนางมารีย์
“เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้  พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ” (มธ 1:18 ก) เป็นการเริ่มความรักความสัมพันธ์กันมิใช่ฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายจิตวิญญาณ อาศัยการเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ ขอให้เราเข้าใจความหมายแท้ของความรักในครอบครัวของเรา

2. ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่โยเซฟ
“แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า  โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม  ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เข้าฝัน  กล่าวว่า โยเซฟ  โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย  เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น  มาจากพระจิตเจ้า” (มธ 1:18ข - 20)

3.การบังเกิด และการตั้งชื่อพระเยซู
“นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู  เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้
รอดพ้นจากบาป...  เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น  เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้” (มธ.1:21,24)

4.การหนีไปประเทศอียิปต์
“เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จง
ลุกขึ้นพาพระกุมาร  และพระมารดาหนีไปอียิปต์ เพราะกษัตริเฮโรดกำลังสืบหาพระกุมาร เพื่อจะประหารชีวิต” (มธ 2:13)

5.ชีวิตซ่อนเร้นที่นาซาเร็ธ
“หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในประเทศ
อียิปต์กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมาร ตายแล้ว... เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อ นาซาเร็ธ” ( 2:19-20,22-23)

.ในพระวรสารนักบุญลูกา  ยังมีเรื่องการถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลก 2:22-35) และการพบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร (ลก 2: 41 - 50) แต่เนื่องจากเนื้อที่จำกัด...จึงได้แค่นี้  ผมหวังว่าท่านจะรักนักบุญโยเซฟมากยิ่งขึ้นนะครับ

 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุปความคิด (4/1/2021)
จากยูทูป Saint Joseph’ Rosary ของ Full of Grace TV