นครรัฐวาติกัน วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศ ปีนักบุญโยเซฟ โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

เริ่มตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เพื่อให้สัตบุรุษทุกคนเลียนแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ชีวิตแห่งความเชื่อเข้มแข็ง ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศในสมณลิขิต With a father’s heart (ด้วยหัวใจของพ่อคนหนึ่ง) พ่อปรารถนาให้ทำเพิ่มในระหว่างช่วงการแพร่ระบาด มีหลายคนได้พลีกรรมในระหว่างวิกฤตนี้ เพื่อปกป้องคนอื่น

เราแต่ละคนสามารถค้นพบในนักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรมแบบซ่อนเร้น ไม่มีใครสังเกต ถือเป็นผู้วอนขอ สนับสนุน และแนะนำในเวลายากลำบาก

นักบุญโยเซฟเตือนใจเราว่า บรรดาผู้ปรากฏ ซ่อนเร้น หรืออยู่ในเงามืด ก็สามารถมีบทบาทหาที่เปรียบมิได้ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ได้ประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล เมื่อ 8 ธันวาคม 1870 ในสมณลิขิต Quemadmodum Deus ให้เราได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ แก่ผู้สวดบทภาวนาที่ได้รับการรับรอง เป็นพิเศษในวันที่ 19 มีนาคม สมโภช และ 1 พฤษภาคม ฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร

วันที่ 29 ธันวาคม 2020 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์… และทุกวันพุธ ที่ตามประเพณีลาติน ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ในกรณีของผู้อาวุโส ผู้ป่วย ผู้กำลังสิ้นใจ ผู้ที่มีเหตุผลสมควร ไม่สามารถออกจากบ้าน มีเจตนารับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ อยู่ที่บ้าน หรือที่พัก ให้สวดบทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟ บรรเทาใจผู้ป่วยและองค์อุปถัมภ์ ขอให้สิ้นใจอย่างราบรื่น ถวายความวางใจในพระเจ้า ยอมรับความเจ็บปวด และความไม่สบายต่างๆ ในชีวิต

เงื่อนไข 3 ประการ เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามเจตนา (พระประสงค์) ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ในโลกปัจจุบันต้องการบิดา… ทุกกระแสเรียกเป็นพระพร ซึ่งเป็นผลของพลีกรรม ฐานะบิดาและชีวิตผู้รับเจิม ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าในการแต่งงาน การถือโสด หรือพรหมจรรย์ หากไม่มีพลีกรรม ก็จะขาดความสุข มีความเศร้า และความเครียด

เมื่อบิดาไม่ยอมอยู่กับลูกๆ ก็จะเกิด vistas ลูกๆ ต้องการบิดา (พ่อ) ช่วยเหลือ ที่เคารพเสรีภาพของลูก พ่อที่เป็นผู้อบรม… เหมือนนักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม

“ขอนักบุญโยเซฟ ช่วยเราให้ได้รับพระหรรษทาน ความเมตตาและความกล้าทำความดี และปกป้องเราจากความชั่วร้ายทุกชนิด... อาแมน”

https://www.catholicnewsagency.com/.../pope-francis...

                                                                                                                                             (ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)
                                                                                                                                           แปลสรุป 9 ธ.ค. 2020