เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์นสำหรับวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคม  ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ยิ่งช่วงที่ผ่านมา  “เต็มไปด้วยการเผชิญกับความทุกข์ยาก  และความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19... มีความเจ็บป่วย ความทุกข์  ความหวาดกลัว  การแยกจากกัน  ความยากจน  ผู้ที่ตายตามลำพัง ผู้ถูกทอดทิ้ง  ผู้ตกงานและขาดรายได้  ผู้ไม่มีบ้านและอาหาร ...เพิ่มความไม่ไว้วางใจ  และความเฉยเมย...  ผลักดันหัวใจของเรา...เปิดกว้างมากขึ้นต่อความต้องการ ความรัก  ศักดิ์ศรี ความรับผิดชอบของเราที่ต้องเอาใส่ดูแลสิ่งสร้างทั้งมวลด้วย”

พระเจ้าถาม           “แล้วเราจะส่งใครไป
ท่านจะตอบได้ไหม “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่  โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

ดังนั้น เดือนตุลาคม นอกจากเป็นเดือนรณรงค์การสวดสายประคำ
ยังขอให้เราทำบุญช่วยงานแพร่ธรรม  ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม
 
และเชิญ ออกไปเยี่ยม (เป็นคู่ๆ) บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ  และกำลังใจ  ที่อยู่ในหมู่บ้าน เขตวัด หรือชุมชนของเรา  เป็นพิเศษ เพื่อเป็นวันอาทิตย์แพร่ธรรมจริงๆ
                            
                                                                                                                                             ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
                                                                                                                                               16 กันยายน 2563
World Mission Sunday 2020