บาทหลวง  โจสตรม  ไอแซค   คูรีธาดัม ผู้ประสานงานแผนกสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ของรัฐวาติกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม  ได้กล่าวถึงแผน  7 ปีเพื่อส่งเสริมพระสมณสาส์น  เลาดาโตซี (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เจ้า) เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

โครงการนี้จะมีกิจกรรม  และเหตุการณ์ฉลองต่างๆ ที่ชุมชนพระศาสนจักรท้องถิ่น และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนสามารถร่วมมือกัน

เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมทั้งชาวคาทอลิก นักบวช กลุ่ม - หน่วยงานรัฐ และสถาบันเอกชนต่างๆ

โครงการพิเศษ เริ่มปี 2020 นี้ จะมีคลิปวีดีโอสารคดีเกี่ยวกับเลาดาโตซี ที่เน้นกิจกรรมเด่นๆ  ที่ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

การสร้างวัดน้อย  และสวนในประเทศต่างๆ   การสร้างเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ 7 ปี จะมีเป้าหมาย 7 ประการ  วันที่ 18 มิถุนายน 2020 วาติกันพิมพ์เอกสาร 200 หน้า เป็นแนวปฏิบัติ  ส่งเสริมนิเวศ และดูแลสิ่งสร้าง หัวข้อคือ  การก้าวเดินร่วมกันเพื่อรักษาบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

พระศาสนจักรคาทอลิก กำลังสร้างเครือข่ายของ “เลาดาโตซี” ขยายงานทุกปี เพื่อรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวในสมณสาส์น  ทรงต้องการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งแวดล้อมและนิเวศด้านสังคม   ทรงเชิญทุกคนให้เป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลพี่น้องร่วมโลก คือความยุติธรรมสังคม

ภาวะขาดอาหาร อากาศเสีย  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และความไม่เสมอภาค  กำลังฆ่าประชาชนทุกวัน ทุกคนจำเป็นต้องกลับใจด้านนิเวศของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระองค์ทรงตั้งกลุ่มทำงาน 7 กลุ่ม ทำงานใน 7 ปีนี้  เช่นครอบครัว  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย สังฆมณฑล นักบวช แผนกสุขภาพอานามัย  และหน่วยงานเกษตรกรรม

โดยรวม เราจะศึกษาคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร และความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว สมเด็จพระสันตะปาปาต้องการเชื่อมหน่วยงานธุรกิจ  และรัฐบาล เพื่อร่วมมือกันสร้างเครือข่าย  ส่งเสริมสนับสนุนวิสัยทัศน์  เลาดาโตซี
                                                                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ 
                                                                                                                                   แปลจาก  LaCroix International
                                                                                                                                                     11/6/2020