ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับคดียาเสพติดเกือบทุกวัน ทั้งในโทรทัศน์ และหนังสือพิม พ์ มีรายงานว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแห่งในภาคเหนือทุจริตยาแก้หวัด ซึ่งมีส่วนประกอบของ    ซูโดอีเฟดรีน (ขนาด 60 มิลิกรัม หรือ 1 เม็ด นำไปผลิตยาบ้าได้ 3 เม็ด)

        มีรายงานตำรวจภาค 5 ว่า “เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขแม่ฮ่องสอนบางคน เปิดร้านขายยาใกล้ กับ โรงพยาบาลในอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งมีพฤติกรรมในการขายยาแก้ไข้หวัดให้กับกลุ่มชาวเขา และ ชุมชนกลุ่มน้อย (เชียงใหม่นิวส์ 30 มีนาคม 2555 หน้า 2)

        ดร.ศรีรัช  ลาภใหญ่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวถึงการศึกษากลยุทธ์การ  ตลาดของยาสูบประเภท “บารากู่” และพฤติกรรมการบริโภคบารากู่  ในกลุ่มเยาวชน พบว่าเยาวชน 81%  รู้จักว่า บารากู่ คืออะไร  แต่ส่วนมากไม่ทราบว่า  บารากู่มีพิษภัยมากกว่าบุหรี่ถึง 6 เท่า
( http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/15569 )

         ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่ 2291 ระบุว่าการใช้ “ยาเสพติด” ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และต่อชีวิตของมนุษย์ นอกจากในกรณีพิเศษที่จะต้องใช้ยาชนิดนี้เพื่อรักษาโรค  การใช้ยาที่อันตรายถือว่า เป็นความผิดหนักการผลิตยาในที่ลับและการขยายยาเสพติดเป็นความประพฤติที่สะดุดและเป็นพฤติกรรม ที่ผิดต่อศีลธรรม

         ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม มีความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ยาเสพติด ความรุนแรง และอาชญากรรม ผู้ค้ายาที่มีอิทธิพ ลมาก สามารถบังคับคนยากจนที่สุดทำการผลิต การขายยาเสพติด เป็นผลโดยตรงของค่านิยมในสังคมปัจจุบันที่ไม่เอาศาสนาเป็นที่พึ่ง และ  สนใจเฉพาะความสำราญชั่วคราว โดยขาดเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

        คริสตชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เราถือว่าผู้นั้นกำลังทำบาปหนัก “สำหรับคนค้ายา หรือเป็นมือปืนรับจ้างฆ่า ไม่มีการกลับใจ   อย่างชัดเจน และแท้จริงก่อนเสียชีวิตให้งดการประกอบพิธีมิสซาปลงศพแก่บุคคลดังกล่าว” ( สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2546) หมายความว่าห้ามเข้าวัด รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ห้ามไปสวดภาวนาที่บ้านของเขา เพราะเป็นที่สะดุด ขัดกับความเชื่อ จุดประสงค์ต้องการให้ เขารู้ตัว สำนึกผิดและกลับใจ สำหรับคนเสพยา เราควรเชิญชวนเขาให้เลิก และหาคนช่วยเขา เราไม่ห้ามให้เขาเข้าวัดแต่ห้ามรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จนกว่าจะเลิกเสพยา

         เราขอสนับสนุนผู้นำรัฐบาล ตำรวจ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทุกคน ร่วมมือกันต่อต้านทั้งการผลิต การขาย และการเสพติด พยายาม ส ร้างระบบกฎหมายในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ ต่อต้านวัฒนธรรมทุกรูปแบบที่ชักชวนเด็กวัยรุ่น และเยาวชนให้มีส่วนในขบวนการนี้
 

Home