QUARANTINE (กวารันติน) หมายถึงระบบการป้องการแพร่หลายของเชื้อโรค ระยะเวลา 40 วัน เป็นคำมาจากภาษาละติน แปลว่า 40
ในพระคัมภีร์มีกล่าวถึง 40 อะไรบ้าง
   - น้ำท่วมโลก  เป็นเวลา 40 วัน  (ปฐก 7:17)
   - โมเสส หนีไปอียีปต์  ตอนอายุ 40 ปี (กจ 7:23)
   - โมเสสอยู่บนภูเขาซีนาย 40 วัน เพื่อรับพระบัญญัติ 10 ประการ (อพย 24:18)
   - การอพยพของชาวอิสราแอลออกจากอียิปต์  นาน 40 ปี (กดว 14:33; 32:13)
   - พระเยซูเจ้าทรงอดอาหาร 40 วัน  (มธ 4:2)
   - เทศกาลมหาพรต  เป็นเวลา  40 วัน
   - สตรีหลังคลอดลูก ต้องพัก  40 วัน

นักเทววิทยากลุ่มหนึ่งคิดว่า  เลข 40  หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง”  เป็นช่วงเวลาเตรียมคน  หรือประชาชน ทำการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน  บางสิ่งจะเกิดขึ้นหลัง 40 วัน เพียงขอให้เชื่อ  และภาวนา

โปรดจำไว้ว่า เลข 40 ปรากฏในพระคัมภีร์ ก็มีการเปลี่ยนแปลง
   - ระหว่าง “กักตัว” นี้  แม่น้ำสายต่างๆสะอาดขึ้น
     พืชผัก  เขียวขจี
     อากาศสะอาดขึ้น  เพราะมลภาวะ (การทำให้สกปรก) ลดลง
     มีการปล้น การขโมย  ลดจำนวนลง
     มีการเยียวยารักษา เกิดขึ้น
     และที่สำคัญที่สุด ประชาชน  กำลังหันมาหา  พระคริสตเจ้า
     แผ่นดินโลกมีเวลาพักผ่อน เป็นครั้งแรกในหลายปีที่ผ่านมา  และหัวใจของเรามนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงจริงๆ

ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ขอให้คุณพอใจกับคนที่คุณรัก กลับไปหาครอบครัว  การภาวนาพร้อมกันกับสมาชิกในครอบครัวเป็นพระพรยิ่งใหญ่  โดยอาศัยการภาวนา คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่พระเจ้าสามารถช่วยคน และในบ้าน  พระคริสตเจ้าทรงสัญญาเราว่า “ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้ที่รักพระเจ้า  “(เทียบ โรม 8:28)

เราอยู่ในปี ค.ศ.2020 และ 20+20 = 40 ปี 2020  เป็นปีที่สหรัฐอเมริกาสำรวจสำมะโนประชากร พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่โลก ทรงบังเกิดในปีที่มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน (ลูก 2 : 1)

สุดท้าย ค.ศ. 2020 เป็นวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ ขอให้สายตาของเรามุ่งไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้า  และดำเนินชีวิตตามวิสัยทัศน์สมบูรณ์ของพระองค์เพื่อเรา ตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงจับมือเรา (เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์) ขอให้วันแห่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่านี้  ช่วยให้เรามีจิตวิญญาณ ประเทศของเรา  และโลกของเราเป็นอิสระ สิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาถึง  จงไว้วางใจในพระเจ้า พระบิดา  พระบุตร พระจิต

อย่าลืมส่งบทความนี้แก่ครอบครัว และเพื่อนๆของคุณ
                                                                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล