กรุงโรม  โป๊ปฟรังซิสจะนำฉลองวันอาทิตย์พระวาจาพระเจ้า เพื่อเป็นโอกาสฉลองประจำปีและศึกษาพระคัมภีร์

พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร  ฟิสิเกลล่า ได้กล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต้องการ “กระตุ้น คริสตชนทุกคนมิใช่วางพระคัมภีร์บนหิ้ง เหมือนหนังสือเล่มอื่นๆ บางทีมีฝุ่นจับ แต่ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยปลุกความเชื่อของเรา...”

เป็นความริเริ่มการประกาศข่าวดีแบบหนึ่งที่ช่วยชุมชนคริสตชน  และบรรดาบาดหลวงให้เตรียมเทศน์อย่างดี  เมื่อสื่อสารพระวาจาพระเจ้าให้สัตบุรุษ

ประชากรของพระเจ้ามีสิทธิ์ฟังพระวาจาพระเจ้า และได้รับการอธิบายจากบาดหลวง (ในบทเทศน์) ที่ตรงกับพระวาจาพระเจ้า  มิใช่การอธิบายความแบบอิสระ

พระอัครสังฆราชฟิสิเกลล่า เป็นหัวหน้าสมณสภา  เพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่  มีหน้าที่จัดการฉลองนี้ทั่วโลก ในวันอาทิตย์ที่สาม ในเทศกาลธรรมดา  ที่กรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเป็นประธานมิสซา ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้ริเริ่มความคิดและออกเอกสารชื่อ Aperuit illis (พระองค์ทรงเปิดใจของพวกเขา ลก 24:45)  เป็นโอกาสสำหรับชุมชนคริสตชน “เน้นคุณค่ายิ่งใหญ่ ที่พระวาจาของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา”

พระอัครสังฆราชฟิสิเกลล่า ได้อธิบายว่า การฉลองนี้เป็นโอกาสฟื้นฟูความเข้าใจของบรรดาคริสตชนคาทอลิกว่า เรามีขุมทรัพย์ถาวรจากพระเจ้า  ที่ตรัสกับประชากรอย่างสม่ำเสมอ

ในระหว่างการฉลองวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม จะนำรูปแม่พระแห่งน้อก องค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์มาตั้งใกล้พระแท่น  พระอัครสังฆราชมีคาแอลนีรีย์ แห่ง Tuam จะเป็นผู้นำรูปนี้มากรุงโรมสำหรับโอกาสฉลองนี้ที่เลือกรูปนี้ เพราะเมื่อแม่พระได้ประจักษ์ที่น้อก (Knock)  มีนักบุญโยเซฟ และนักบุญยอห์น อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสารฉบับที่ 4 ด้วย

ตอนเริ่มพิธีมิสซา  จะมีการแห่งพระคัมภีร์อย่างสง่า

ตอนจบมิสซา โป๊ปฟรังซิสจะมอบพระคัมภีร์ให้ 40 คน ซึ่งเป็นตัวแทนคนอื่น “จากบิชอป มอบให้คนต่างชาติ  จากบาดหลวงให้ครูคำสอน     จากผู้รับเจิมมอบให้ตำรวจ จากบรรดาทูตจากทวีปต่างๆ มอบให้บรรดาครูที่สอนชั้นต่างๆ จากคนจนมอบให้นักหนังสือพิมพ์ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบให้ผู้ต้องขังช่วยให้ชีวิตมีกำลังใจ

                                                                                                                                           แปลจาก Cruxnow.com
                                                                                                                                           โดย ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120