สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน   และสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)  ได้ออกหนังสือศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ( Baptized and sent ) พระศาสนจักรของพระคริสต์มีพันธกิจในโลก  เป็นคู่มือสำหรับเดือนตุลาคม 2019 ถือเป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ

เพราะวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 จะครบ  100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กที่ 15 เน้น ความสำคัญสูงสุดของการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงเรียกร้องให้คาทอลิกทุกคน ตระหนักถึงพระพรแห่งศีลล้างบาป และคำสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า  “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”  (มธ 28:19)

หนังสือเล่มนี้หนา  415 หน้า  แบ่งเป็น  3 ภาค คือ
บทนำ + เป็นโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
         + จดหมาย  6 ฉบับของพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด  ฟิโลนี  ถึงบรรดา  พระสังฆราช  มหาธิการ    นักบวช กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม  และอธิการบ้านอบรม
ภาคแรกการพบปะกันพระเยซูเจ้า  อธิบายพระวาจาในมิสซาตลอดเดือนตุลาคม 2019
ภาคสอง ประจักษ์พยานชีวิต  ผู้ศักดิ์สิทธิ์ 25 องค์
ภาคสามข้อคิดเกี่ยวกับพันธกิจ 14 ประการ
ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ  คงไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมด
ขอท่านร่วมภาวนา  สนับสนุนงานแพร่ธรรม  และไปประกาศข่าวดีด้วยคำพูด   และกิจการดี เป็นพิเศษ ตุลาคม นี้

***************
บทภาวนาสำหรับเดือนตุลาคม 2019
เดือนแพร่ธรรมพิเศษ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์
เมื่อพระบุตรเยซูคริสตเจ้า  ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย
พระองค์ทรงสั่งบรรดาศิษย์ว่า  “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”
และพระองค์ทรงเตือนใจเราว่าอาศัยศีลล้างบาป
เราจึงมีหน้าที่ร่วมงานในพันธกิจของพระศาสนจักร
โปรดเสริมพลังข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระคุณของพระจิตเจ้า
ให้กล้าหาญ และกระตือรือร้น
ในการเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวรสาร
เพื่อพันธกิจที่พระองค์ได้มอบหมายให้พระศาสนจักร
ซึ่งยังคงห่างไกลมากจากการทำให้สมบูรณ์
ขอให้พบการแสดงออกใหม่  และมีประสิทธิภาพ
เพื่อนำชีวิต และแสงสว่างมาสู่โลก
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติพันธกิจนี้  เพื่อทุกคน
ให้มีประสบการณ์ความรักที่ช่วยไถ่กู้ 
และ เมตตาธรรมของพระเยซูคริสตเจ้า
ผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์
และพระจิต  ตลอดนิรันดร     อาแมน