ในพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ควรมีศาสนบริกรบริการศีลมหาสนิทอย่างพอเพียงกับจำนวนสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี  บิชอป (สมณประมุข) พระสงฆ์ และสังฆานุกร มีหน้าที่บริการตามปกติ (CIC 910)

ในกรณีมีสัตบุรุษเป็นจำนวนมากมาร่วมพิธี และศาสนบริกรปกติไม่อยู่  ตามกฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน ( Institutio Generalis  Missalis Romani - IGMR) ข้อ 162 กล่าวว่า

“ถ้าไม่มีพระสงฆ์อยู่ที่นั่น  และมีผู้รับศีลจำนวนมาก  พระสงฆ์อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยพิเศษ  ได้แก่ ผู้ช่วยพิธีกรรมที่ได้รับแต่งตั้ง (Acolyte)  หรือแม้แต่สัตบุรุษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการนี้  ในกรณีจำเป็น  พระสงฆ์อาจมอบหน้าที่นี้แก่สัตบุรุษที่เหมาะสมเป็นกรณีไปได้(CIC 230 และ 910)

ผู้ช่วยพิธีเหล่านี้  ต้องไม่เข้าไปที่พระแท่นบูชาก่อนที่พระสงฆ์จะรับศีลเสร็จ  เขาต้องรับภาชนะใส่แผ่นศีลที่จะต้องนำไปแจกแก่สัตบุรุษ  จากมือของพระสงฆ์เสมอ”

คำแนะนำศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ ของอัครสังฆมณฑลวอชิงตัน (สหรัฐอเมริกา , 16 มีนาคม 2007) ข้อ 2 กล่าวว่า “ศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ (Extraordinary Ministers of Holy Communion) อาจได้รับแต่งตั้งในเขตวัด  ในบ้านนักบวช    และจิตตาธิการในสถานการณ์จำเป็นด้านอภิบาล  ที่ขาดศาสนบริกร (ปกติ) หรือ จำนวนไม่เพียงพอ
ก. ช่วยแจกศีลมหาสนิทในมิสซา เมื่อมีสัตบุรุษจำนวนมาก
ข. นอกมิสซา แก่ผู้ที่ไม่สามารถมาวัดร่วมมิสซาได้  เช่น ผู้ป่วย  ชราภาพ หรือ ร่างกายอ่อนแรง”

ในหนังสือคำแนะนำในบางเรื่องที่ต้องปฏิบัติ  หรือต้องหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับพิธีบูชาขอบพระคุณ  (Redemptionis  Sacramentum, 25 มีนาคม 2004) ข้อ 155 กล่าวว่า “พระสังฆราชปกครองสังฆมณฑล ยังอาจมอบหน้าที่แจกศีลนี้แก่คริสตชนฆราวาสคนอื่นได้ด้วยเป็นครั้งคราว  หรือสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยใช้สูตรอวยพรที่กำหนดไว้สำหรับการนี้...  พระสงฆ์ซึ่งเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  อาจอนุญาตให้ฆราวาส แจกศีลมหาสนิท  “เป็นครั้งๆ”  ได้ด้วย

ดังนั้น  ศาสนบริกรพิเศษสำหรับบริการศีลมหาสนิท  ต้องได้รับศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิทแล้ว ควรได้รับการอบรมพิเศษด้านเทววิทยา  ชีวิตจิต  และการฝึกปฏิบัติอย่างพอเพียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรู้ และความเคารพ ตามที่สมณประมุขแนะนำ ยิ่งในโอกาสที่ส่งศีลมหาสนิททั้งพระกายและพระโลหิต จำนวนศาสนบริกรยิ่งต้องมีจำนวนมากขึ้น

ศาสนบริกรศีลมหาสนิททุกคน ควรแสดงความเคารพสูงสุดต่อศีลมหาสนิท    ทั้งด้วยความประพฤติ การแต่งกาย และท่าทางในเวลาถือแผ่นปัง และถ้วยเหล้าองุ่นศักดิ์สิทธิ์

มีผู้แนะนำผมว่าก่อนจะสนับสนุนเรื่องสังฆานุกรถาวร ควรสนับสนุนศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษก่อน จะดีกว่า  ผมจึงเสนอเรื่องนี้ ให้ความรู้และขอช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้สัตบุรุษเข้าใจ                                                                                                                 

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์