“เยาวชนอาจตกเป็นเหยื่อความเลวร้ายที่สุดบนสื่อสารสังคม” สมเด็ จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส

 Catholic News Service ( 6 เมษายน 2019)  รายงานโดย Junno Arocho Esteves

วาติกัน  “ขณะที่เราสามารถใช้การสื่อสารดิจิตัล  และสื่อสารสังคม เ ป็นเครื่องมือการประกาศข่าวดี และเป็นสถานที่เสวนากับผู้อื่น  ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เยาวชนตกเป็นเหยื่อความเลวร้ายที่สุดของมนุษยชาติด้วย”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขีย นไว้ในสมณลิขิตฉบับใหม่ชื่อ Christus  vivit (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์)  ถึงบรรดาเยาวชน

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนว่า “สภาพแวดล้อมดิจิตัลนี้กลายเป็นแบบแผน “ที่มีผลลึกซึ้ง” เยาวชนสามารถใช้สื่อสาร และพัฒนาค วามสัมพันธ์กับผู้อื่น”

“เยาวชนมีชีวิตว่องไวและฟุ่มเฟือย ต้องการยืนยันบุคลิกของตนในปัจจุบัน จึงเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆที่มีการปฏิสัมพันธ์กับโลกจริง และโลกเสมือนจริง ที่ทำให้พวกเขาโดดเดี่ยว  ราวกับว่าวางเท้า (ปักห ลัก) บนแผ่นดินที่ยังไม่มีการค้นพบ”

“เยาวชนควรเป็นศิษย์ธรรมทูต... ให้ไปยังพื้นที่บรรดาผู้อาวุโสได้ละทิ้งไว้  ขอให้เยาวชนเข้มแข็งมีเครือข่ายสังคมกับพระเจ้า ความเป็นพี่น้องกัน  และการอุทิศตน” 

เอกสารฉบับนี้ สำนักวาติกันได้เผยแพร่วันที่ 2 เมษายน 2019 เป็นผลของสมัชชาบิชอปเดือนตุลาคม 2018 เรื่อง”เยาวชน ความเชื่อและการไตร่ตรองกระแสเรียก”

สื่อมวลชนดิจิตัลมีทั้งประโยชน์และโทษ...ทำให้เราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น  สัมพันธ์กับผู้อื่น  แต่ก็ทำให้เกิดความโดดเดี่ยว...ละเลยศักดิ์ศรีมนุษย์ เช่นสื่อลามก

มีนักข่าวคนหนึ่งถามว่าเอกสารยาว  183 หน้าถึงบรรดาเยาวชน พวกเขาจะสนใจหรือ

บิชอป ฟาบีโอ ฟาเบเน เลขาฯของสมัชชาบรรดาบิชอป ได้กล่าวว่า “สมณสภาว่าด้วยฆราวาส ครอบครัว และชีวิต”มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ...โดยใช้ภาษาของเยาวชนในโลกดิจิตัล”

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป
4/5/2019