สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสาส์น (8 ธันวาคม 2018) สำหรับฉลองวันสันติภาพสากล (ครั้งที่ 52) 1 มกราคม ค.ศ.2019  มีข้อคิดสำคัญ ๆ ดังนี้

สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด

 พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ไปทำพันธกิจ ได้ตรัสกับพวกเขาว่า “ เมื่อท่านเข้าบ้านใด จงกล่าวก่อนว่า สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด” (ลก 10: 5) มนุษย์ทุกคนต้องการสันติสุข ท่ามกลางโศกนาฏกรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้น  คำว่า “บ้าน” จึงหมายถึง ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกประเทศ ทุกทวีป และก่อนใดหมด คือ เราทุกคน รวมทั้งบ้านส่วนรวม คือ โลก ซึ่งพระเจ้าให้เราเอาใจใส่ดูแล

การเมืองที่ดี การกระหายอำนาจ ทำให้เกิดการล่วงละเมิด และ ความอยุติธรรม  การเมืองเป็นเครื่องมือจำเป็น เพื่อสร้างชุมชนและสถาบัน แต่เมื่อการเมืองไม่รับใช้สังคมโดยส่วนรวม จะทำให้เกิดการกดขี่ คนจนอยู่ชายขอบ และการทำลาย   พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” (มก 9: 35)   ผู้รับผิดชอบบ้านเมือง มีหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชน โดยพยายามปกป้องผู้อาศัยและสร้างสภาพแวดล้อมให้มีอนาคตที่ดี มีความยุติธรรม โดยเคารพชีวิต เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของบุคคล
                
พื้นฐานการเมือง ต้องรับใช้สิทธิมนุษยชนและสันติสุข
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊ก ที่ 16 ได้ให้ข้อคิดว่า “คริสตชนทุกคนถูกเรียกให้ปฏิบัติกิจกุศล ตามกระแสเรียกของตน ..ด้วยความรักเมตตา การอุทิศตนเพื่อความดีของส่วนรวม” ..ให้มีความยุติธรรม  ความเสมอภาค การเคารพซึ่งกันและกัน  ความจริงใจ  ความซื่อสัตย์

การเลือกตั้งทุกครั้ง ..เป็นโอกาสหนึ่งที่หันกลับมาสู่จุดกำเนิดความยุติธรรมและกฎหมาย   การเมืองที่ดีต้องรับใช้สันติภาพ เคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ และความกตัญญูต่อประเทศชาติในปัจจุบันและอนาคต
                
ความชั่วทางการเมือง เมื่อผู้รับผิดชอบการเมืองไม่สามารถทำตามระบบ ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นประชาธิปไตยแท้  ทำให้เกิดผลร้ายต่อประชาชน เกิดการคอรัปชั่น ..ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ ลัทธิชาติ(เผ่า)นิยม การไม่สนใจสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และทำให้มีผู้ถูกบังคับให้อพยพ ลี้ภัย
                
การเมืองที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการไว้วางใจผู้อื่น จะเกิดสันติภาพ เห็นได้จากใบหน้าของประชาชน   สามารถทำงานร่วมกันเพื่อความดีของส่วนรวม   เมื่อครบ 100 ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งแรก (ค.ศ. 1917 – 2017) เราคิดถึงเยาวชนและประชาชนที่เสียชีวิตในการรบสู้  ไม่ควรมีสงครามและความหวาดกลัว เด็กๆไม่ควรได้รับผลของความรุนแรงจากสงคราม
                
ผนการยิ่งใหญ่เพื่อสันติภาพ สันติภาพเป็นผลของการเมือง ที่ร่วมกันรับผิดชอบ ใน 3 ระดับ คือ สันติภาพกับตนเอง  สันติภาพกับผู้อื่น และสันติภาพกับสิ่งสร้างทั้งมวล   ขอให้เราร่วมมือกันรับผิดชอบ สร้างอนาคตของเรา
                                                                                                             พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
                                                                                                                                     20 ธันวาคม ค.ศ. 2018