www.pcpne.va

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบข้อคิดโอกาสวันสากลเพื่อคนจน ครั้งที่ 2 ตรงกับอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

1. “ คนจนผู้นี้ได้ร้องขอ และพระเจ้าทรงฟัง”  (สดุดี 34:7)  เมื่อเราพบสภาพต่างๆของความทุกข์และถูกทอดทิ้ง ในพี่น้องชายหญิงมากมาย  ที่เป็นคนจน

พระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของคนจน คนเศร้าโศก โดดเดี่ยว และถูกตัดขาดออกไปจากสังคม  พระเจ้าทรงฟังผู้ถูกกดขี่  ผู้ได้รับความรุนแรง พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”  (มธ 5:3)  ในเพลงสดุดีที่ 34 ใช้กริยา 3 คน บ่งบอกทัศนคติของคนจนในความสัมพันธ์กับพระเจ้า วันสากลเพื่อคนจน เราควรสำรวจมโนธรรมจริงจัง  จะได้

+
ฟังคนจน ต้องรู้จักเงียบ  เพื่อฟัง  ถ้าพูดมาก เราก็ไม่สามารถฟัง

+
ตอบ พระเจ้าทรงตอบคนจน  เพื่อรักษาบาดแผลทั้งร่างกายและวิญญาณ  ฟื้นฟูความยุติธรรม ช่วยให้  เจริญชีวิตใหม่  แบบมีศักดิ์ศรี
อาจจะเป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆ ในทะเลทราย  แห่งความจน  แต่ก็เป็นเครื่องหมายแห่งการแบ่งปัน 
แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

+ เป็น
อิสระ ความจน  เป็นผลของความเห็นแก่ตัว ความหยิ่ง  ตะกละ และอยุติธรรม “คริสตชนทุกคน  ทุกชุมชน เป็นเครื่องมือของพระเจ้า เพื่อช่วยเหลือคนจนให้เป็นอิสระ ช่วยเขาให้มีส่วนร่วมชีวิตในสังคม  เราต้องสนใจ ฟังเสียงร้องของคนจน  และออกไปช่วยพวกเขา” (Evangelii Gaudium 187)

3. คนจน คล้าย บาร์ธิเมอัส  ร้องขอให้พระเยซูเจ้า ทรงช่วย  หลายคนดุ บอกให้เงียบ  (มก 10:46-52)
ปัจจุบันมีคนจน เหมือนบาร์ธิเมอัส  มากเท่าใดอยู่ตามถนน แสวงหาความหมายของชีวิต
พระเยซูไม่ปฏิเสธคนจน

4. คนจนเป็นกลุ่มแรกที่จำพระเจ้าได้ พระเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา  แม้ในค่ำคืนมืดมิด แต่เพื่อชนะความยากจน พี่น้องต้องสนใจช่วยเหลือ
วันสากลเพื่อคนจน ขอให้ฉลองด้วยความชื่นชม และช่วยเหลือ ภาวนาด้วยกัน เหมือนชุมชน  และแบ่งอาหารเหมือนชุมชนคริสตชนสมัยแรก  (กจ2:42-45)

 
พ่อขอให้เราช่วยคนจน เป็นพิเศษสังฆานุกรให้ช่วยบริการคนจน นักบุญเปาโลเตือนใจเรา “ถ้าสมาชิกคนหนึ่งมีทุกข์ ทุกคนก็ทุกข์ด้วย” (1 คร 12:26) และที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า ทุกสิ่งที่ทำต่อผู้เล็กน้อยที่สุด ท่านทำต่อเราเอง  (มธ 25:40)