วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2018  สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต ได้พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ “ทัศนคติคริสตชนเกี่ยวกับกีฬาและมนุษย์” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างกีฬาแท้จริงยิ่งขึ้นสำหรับมนุษย์ ผู้ใดสนใจดูฉบับเต็มได้ที่ www.laityfamilylife.va เนื้อหาสุรปได้ดังนี้

การสนใจกีฬาไม่ใช่เรื่องใหม่ในพระศาสนจักร เราสนใจทุกกิจกรรมที่ให้บุคคลเป็นศูนย์กลาง  ชื่อของเอกสารจึงเผยแสดงสาระและเหตุผลความสนใจของพระศาสนจักรที่อุทิศตนต่อการกีฬา  เอกลักษณ์ของมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณ  จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมทั้งหมด รวมทั้งการกีฬา เพื่อฝึกคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดี เพื่อส่งเสริมชีวิตและไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  อยู่ในอันตรายที่ทำลายกิจกรรมใดๆ ของเรามนุษย์

ความคิดแรก คือ การให้สิ่งดีที่สุดของท่านเอง ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้อ้างหลายครั้งในสุนทรพจน์ของพระองค์ เชิญบรรดาเยาวชนเป็นพิเศษ “อย่าพอใจกับจับฉลาก” ในชีวิต การกีฬามีฐานบนคุณค่าแห่งการอุทิศตน แห่งการเสียสละบนความคิดที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของตนด้วยการทำงานหนัก (ขยันฝึกซ้อม)  เพื่อชัยชนะโดยไม่โกง  และเหนืออื่นใดในเวลาเดียวกัน  ด้วยการเรียนรู้จักพบกับความพ่ายแพ้ โดยไม่ท้อใจ

ในเอกสารนี้เสนอองค์ประกอบของการกีฬา 5 ประการ แม้มิได้รวมทุกด้าน แต่เราตั้งใจนำเสนอแบบคริสตชน สำหรับผู้เล่นกีฬา  ผู้ชม ช่างเทคนิค  กรรมการ ผู้ฝึกซ้อม ครอบครัว พระสงฆ์  และชุมชนเขตวัด

บทที่ 1 อธิบายถึงเหตุผลที่พระศาสนจักรสนใจการกีฬา และจำเป็นต้องอภิบาลการกีฬาว่ามีความสัมพันธ์กับ 3 เสาหลัก คือ ความพยายามทางร่างกายสำหรับนักกีฬาให้สามารถแสดงออกด้วยตนเอง  คุณลักษณะทางศีลธรรมที่ต้องส่งเสริมการอุทิศตน  และความปรารถนาสันติภาพ  ภราดรภาพ  และความเป็นปึกแผ่นที่การกีฬาต้องช่วยสนับสนุน

บทที่ 2 ลักษณะเฉพาะของกีฬา ในฐานะปรากฏการณ์ในกระแสสังคม กีฬาเป็นปรากฎการณ์สากล สม่ำเสมออย่างหนึ่งและที่เข้ากันได้กับเกือบทุกวัฒนธรรม

บทที่ 3 ความหมายของการกีฬาสำหรับทุกคน มีผลต่อร่างกาย จิตใจ  วิเคราะห์คุณลักษณะที่มีกับกีฬา เช่น การเสียสละ  ความรับผิดชอบ การเคารพกติกา การเล่นเป็นทีม ความยินดี  ความกล้า  ความสามัคคี ความสัมพันธ์ลงรอยกัน

บทที่ 4 การท้าทาย ให้ปรารถนาที่จะแบ่งปันโดยอาศัยกีฬา เพื่อส่งเสริมคุณค่าแท้ ที่ช่วยนักกีฬารักษามรดกของบรรพบุรุษที่ต้องเผชิญกับอันตรายหลายประการ ที่กีฬาสมัยใหม่ต้องเผชิญบ่อยๆ  เช่น การใช้ยาโดป  การทุจริตคอรัปชั่น  และแฟนกีฬารุนแรงดุเดือด

บทที่ 5 สุดท้าย บทบาทของพระศาสนจักร  ในฐานะผู้สนับสนุนสำคัญในวิถีทางสร้างมนุษย์ให้มีเมตตากรุณาโดยอาศัยการกีฬา  ที่บ้าน ในครอบครัว  ที่โรงเรียน ที่โรงยิม  ในชุมชนเขตวัด มีสถานที่หลายแห่งซึ่งการอภิบาลการกีฬาช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่ดี และคุณธรรมที่บ่งบอกว่าเป็นนักกีฬาที่ดี  ประชาชนที่ดีและคริสตชนที่ดี

แปลจาก L’Ossorvatore Romano ฉบับภาษาอังกฤษ
23 มิถุนายน ค.ศ. 2018เล่มที่ 23 (8 มิถุนายน ค.ศ. 2018) หน้า 9.