กรณีของคุณพ่อวอลเตอร์ โรซารีโอ ในบังคลาเทศ ทุกคนพยายามปฏิเสธปกปิดเรื่องและทำให้เงียบๆ ทำให้ครอบครัวเงียบ

ถ้าผู้มีหน้าที่ของพระศาสนจักรได้ทราบเรื่อง แต่ไม่ยอมฟัง หรือไม่เอาจริงกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับพระสงฆ์หรือนักบวช โดยพยายามปกปิดหรือโยกย้ายผู้กระทำผิดไปอยู่ที่อื่น สังฆมณฑลอื่น หรือไปต่างประเทศ

โดยพยายามรักษา “ชื่อเสียง” ด้วยการจ่ายเงินให้ผู้ถูกกระทำ ให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เรื่องเงียบ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเห็นว่า การให้ความเคารพพระสงฆ์และนักบวชเกินไป (Clericalism) เป็นปัญหาพื้นฐานประการหนึ่งในพระศาสนจักร เหมือนก๊าซพิษที่กระจายไปทั่ว เรามองไม่เห็น แต่มีผลร้ายแรงถึงตาย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าผู้นำโกหก หลอกลวง ไม่โปร่งใสแล้วจะทำให้สภาพแย่ลง ถ้าผู้นำศาสนาไม่สามารถทำอะไรหรือไม่ดำเนินการภายในแต่อย่างไร บุคคลภายนอกจะเรียกร้องความยุติธรรม

บ่อยๆ การปกป้องสถาบัน จะทำให้เกิดการคอรัปชั่น และทำให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตี และเปิดโปงเรื่องสะดุดนี้

30 ปีที่ผ่านมา เกิดเรื่องในบางประเทศทางตะวันตก ลาตินอเมริกา และกำลังเกิดในเอเชีย แต่อย่างน้อยถ้ามีการรีบดำเนินการให้โปร่งใสและให้โครงสร้างอิสระน่าเชื่อถือ

พระศาสนจักรคาทอลิกได้เรียนรู้มาแล้วมากกว่า 30 ปี ไม่มีทางหนีวิธีทางที่น่าเชื่อถือ พระศาสนจักรท้องถิ่นต้องหาทางดูแลเรื่องนี้ภายใน หรือปฏิเสธข้อเท็จจริง และปกปิดพฤติกรรมที่มีความผิดอาญา

วิกฤติการทำผิดทางเพศของพระสงฆ์นักบวชคาทอลิก เป็นวิกฤติไร้ความสามารถของมุขนายก บ่อยๆ การแต่งตั้งมุขนายกใน 30 ปีนี้ เน้นข้อคำสอนถูกต้องมากกว่าความสามารถจัดการ สื่อสารพระวรสารและความชื่นชมวัฒนธรรม แทนที่จะเน้น “ความถูกต้อง” โรมเน้นคำสอนเป็นเรื่องสำคัญ

พระศาสนจักรสากลปัจจุบันพยายามแต่งตั้งมุขนายก ผู้อภิบาล มากขึ้น ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า “มีกลิ่นของแกะ” (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 24) เราได้เรียนรู้จักวิธีดำเนินการด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส จัดการการทุจริตที่โจมตีการปกครองและการจัดการของพระศาสนจักร

วาติกันได้กำหนดภายในกลางปี 2016 สภาประมุขบาทหลวงทั่วโลกต้องมี “แนวทางการอภิบาลกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ” รวมทั้งกระบวนการตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบรับเรื่อง การให้คำปรึกษาและโปรแกรมการอบรมในสามเณราลัย

บรรดามุขนายกจำเป็นต้องรับฟัง เรียนรู้ และปฏิบัติให้เร็วที่สุด

แปลสรุปจาก UCANews, 14 มิถุนายน ค.ศ. 2018
Fr. Michael Kelly SJ, Bangkok